ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 994
ผู้ร้อง นางสาวสมพิศ เตปิน
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขุดล่องระบายน้ำ
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ขุดล่องระบายน้ำ ข้างกำแพงบ้านนาย จำรูญ ฮวยเจริญ เนื่องจากเกิดน้ำขังไม่มีทางระบายน้ำออกจากพื้นที่
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 05 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)