ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 991
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ตัดหญ้าสนามฟุตบอลบ้านป่าเห็ว หมู่ที่5
ข้อความ ข้าพเจ้่าใคร่ขอขอความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลช่วยตัดหญ้าในสนามฟุตบอลเนื่องจากมีหญ้ายาวรุงรังเป็นปัญหา อุปสรรค แก่ประชาชนที่มาออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 05 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
991 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดแวดล้อม ดำเนินการเรียบร้อย 06 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)