ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 982
ผู้ร้อง นางสาวสัธกานต์ ติขะธรรม
เรื่อง แก้งไฟกิ่งชำรุด
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง ตรงซอยเข้าบ้านฮ่องกอก ตรงหัวมุมดวงที่ 2
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 28 มิ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)