ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 979
ผู้ร้อง นางวันเพ็ญ ส่งน้อย
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถขนส่ง
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือรถรับส่ง อสม. 22 คน (11หมู่บ้าน) ไปร่วมประชุมและรับเครื่องเทอร์โนแสกนขาตั้ง สถานที่ อบจ.ลำพูน ในวันที่ 28 มิ.ย.64 เวลา 09.00-11.00.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 25 มิ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)