ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 978
ผู้ร้อง นายเกรียงศักดิ์ ลิ้มดิสพร
เรื่อง พ่นยากันยุง
ข้อความ ขอเจ้าหน้าที่ช่วยไปพ่นยายุงในวันจันทร์ที่ี 28 มิ.ย.64 เนื่องจากที่บ้านจะมีงานในวันที่ 29 มิ.ย. 64 บ้านผู้ขออยู่บรืเวณวัดป่าเส้าใกล้ศูนย์เกษตร
ประเภทการร้องขอ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 24 มิ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
978 กองสาธารณสุข ดำเนินการเรียบร้อย 29 มิ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)