ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 975
ผู้ร้อง นายพิชิต สุวิมลเจริญ
เรื่อง ขออนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขออนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง ม.9 ซอย 42
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 23 มิ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)