ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 971
ผู้ร้อง นายศุภชัย เนินรัตนพานิชย์
เรื่อง สำรวจถนนสายบ้านก่อม่วง-หนองช้างคืน
ข้อความ ขอความรวมมือให้กองช่างสำรวจถนนสาย บ้านก่อม่วง-หนองช้างคืน ตามเอกสารที่แนบมานี้ และขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น เพื่อขอรับงบประมาณในการดำเนินงานก่อสร้างถนน บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน จึงขออนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำรวจตลอดสายประมาณ 1,200 เมตร
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 21 มิ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)