ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1353
ผู้ร้อง นายชาติชาย เมืองลือ
เรื่อง ซ่อมแซมฝาปิดน้ำ ทางเดินเข้าบ้านชำรุด บ้านสันกับตอง
ข้อความ 1.ขอช่อมฝาปิดทาง ซึ่งสร้างบนลำเหมือง 2.ของบประมาณทำการสร้างทางต่อ บนลำเหมืองเดิมไปอีก เพื่อสะดวงต่อการเข้า - ออก และสะดวกแก่การจราจรหมู่บ้าน และที่สำคัญพัฒนาถนนหนทางให้เดินทางสะดวกของประชาชน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 11 ม.ค. 2565

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)