ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1335
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ขอขุดลอกวัชพืช ในลำเหมืองซอย กรณีรถแบ็คโฮ ไม่สามาร
ข้อความ บ้่านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 จำนวน 4 เส้นทาง ดังนี้ 1.ลำเหมืองสัน 2.ลำเหมืองป่าเห็ว 3.ลำเหมืองกู่ 4.ลำเหมืองฮ่อง เนื่องจากมีวัชพืชขี้นจำนวนมาก กีดขวางการไหลของร้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำใช้ในการเกษตร ขอให้ส่ง จนท.ออกสำรวจรังวัด เขียนแบบ ประมาณราคา และจัดจ้างแรงงานคนต่อไป
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 28 ธ.ค. 2564
เลขรับที่ 1335
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ติตามความก้าวหน้า ขอขยายเขตไฟกิ่ง สายพาดดับ ดวงโคม
ข้อความ ขอให้นายกเทศมนตรี ซ่วยติดตามความคืบหน้า ขอขยายเขตไฟกิ่ง เพิ่มสายพาดดับ และติดตั้งดวงโคม บริเวณถนนสายนาทราย หมู่ที่ 5 - หมูที่ 6 (ครั้งที่ 3 ) ว่าดำเนินการถึงขึ้นตอนไหนแล้ว แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลำพูน มาประเมินค่าใช้จ่าย หรือยัง ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ ต้องใช้งบประมาณส่วนไหน/โครงการ ในเทศบัญญัติปี 2565 ส่วนไหน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 28 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1335 ติดตามความก้าวหน้า ขอขยายเขตไฟกิ่ง สายพาดดับ ดวงโค นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ไม่สามารถดำเนินการได้ คืนเรื่องกลับศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 12 ม.ค. 2565

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)