ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1333
ผู้ร้อง นางเพ็ญสินี ศิลป์สุวรรณ
เรื่อง ขอรถรับ-ส่วผู้ป่วยติดเตียงไปโรงพยาบาล
ข้อความ ส่งผู้ป่วยติดเตียงไปโรงพยาบาลลำพพูน เนื่องจากหมอนัด เวลา 13.00 น. วัีนที่ 28 ธันวาคม 2564 ผู้ป่วยชื่อ นายธนเดช มณีรัตน์
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 27 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1333 นำผู้ป่วยหมอนัดบ้านชัยสถาน ม.10ส่งรพ.ลำพูน นายเจษฎา จิตธรรม ดำเนินการเรียบร้อย 29 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)