ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1327
ผู้ร้อง นางสาวอารียา เผ่าต๊ะใจ
เรื่อง ขอรถกระเช้า
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์จากทางเทศบาล ช่วยนำรถกระเช้าเพื่อไปทำกิจกรรม 5 ส ของพื้นที่ภายในคลังสินค้า สถานที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด อยู๋ก่อนถึงดูโฮมเชียงใหม่ วันที่ 6/1/65 เวลา 15.00 น
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 22 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)