ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1325
ผู้ร้อง นายธนภัทร กันยา
เรื่อง ขอรถแมคโครเพื่อนำไปช่วยขุดลอกคลอง
ข้อความ ขอคงามอนุเคราะห์รถแมคโครเพื้่อนำไปช่วยขุดลอกคลองเพื่อกำจัดวัชพืชในลำเหมืองลึก ม.5 ต.อุโมงค์เนื่องจากเดือดร้อนจากน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้เพราะมีวัชพืชจำนวนมาก
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 20 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)