ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1316
ผู้ร้อง เจิมขวัญ จันทเต็น
เรื่อง ขอรถรับ ส่ง ผู้ป่วย
ข้อความ ขอรถไปรับคนไข้ไปโรงพยาบาล วันจันทร์ ที่ 20 ธํนวาคม 2564 เวลา 10 โมง บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 4
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 17 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)