ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1307
ผู้ร้อง นางสาววันทนีย์ อุดอุโมงค์
เรื่อง ขอรถ EMS รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง
ข้อความ ขอรถ EMS รับ-ส่ง ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอจังหวัดลำพูน วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 13 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1307 ส่งผู้ป่วยแพทย์นัด บ้านไร่ ม.8 นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 14 ธ.ค. 2564
1307 ส่งผู้ป่วย ม.8รพ.ใกล้หมอ นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 19 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)