ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1305
ผู้ร้อง นางสมสกุล อินทรตัง
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ไฟแสงสว่าง
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ไฟแสงสว่าง(ไฟกิ่ง)ซอย7 ม.8 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ต้นที่ 2
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 09 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)