ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1287
ผู้ร้อง สท.บุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง ขอหินคลุกหรือหินลูกลังเพื่อปรับพื้นที่ถนน
ข้อความ เรียนผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ียวข้อง เรื่องขอหินคลุกหรือหินลูกลัง เพื่อปรับพื้นที่ของถนนซอยบ้านนายประเสิรช ช่างพะวงค์ และนายสุชาติ ศรีวิชัย ตลอดแนวเพราะมีการวางท่อและบ่อพัก เพื่อให้รถได้เข้าไปเพื่อขนผลิตทางการเกษตร
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 29 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)