ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1264
ผู้ร้อง นางสาวศติยา ขันศรี
เรื่อง ขออนุเคราะห์รถ รับ-ส่ง ผู้ป่วย
ข้อความ ขอรถรับ-ส่ง ผู้ป่วยไปทำแผลที่ รพ.สต.อุโมงค์ ระหว่างวันที่ 17,18,19 พ.ย.2564 รวม 3 วัน เวลา 13.00 น. ผู้ป่วยนาม นางขันคำ ธัญญา บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 4ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 16 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1264 ส่งผู้ป่วยบ้านฮ่องกอกล้างแผล รพ.สต.อุโมงค์ นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 19 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)