ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1239
ผู้ร้อง นางอัญชลี มะโนคำ
เรื่อง ขอหนังสือรับรองความเสียหายวาตภัย
ข้อความ ขอหนังสือรับรองความเสียหายวาตภัย ในวันที่ 10 ต.ค.64 เพื่อขคงวามช่วยเหลือจาก บ.CPS
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 28 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)