ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1230
ผู้ร้อง ขอขุดลอกวัชพืช บริเวณลำเหมืองลึก บ้านป่าเห็ว หมู่ท
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า สนามฟุตบอล บ้านป่าเห็ว หมู
ข้อความ ด้วยสภาพปัจจุบัน บริเวณสนามฟุตบอล บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 มีหญ้าขึ้นรกรุงรัง เกิดปัญหาอุปสรรคในการออกกำลังกาย เล่นฟุตบอล จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลอุโมงค์ ช่วยดำเนินการตัดหญ้าในสนามฟุตบอลดังกล่าวต่อไปด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 25 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1230 ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าสนามฟุตบอล บ้านป่าเห็ว หมู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ทีมเขียวสะอาด) ดำเนินการเรียบร้อย 03 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)