ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1212
ผู้ร้อง นางสุพิศ ไชยศรี
เรื่อง ขอความอนุซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง ซอยข้างวัดป่าลาน (ติดแท้งน้ำ) บ้านป่าลาน ม.6
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 18 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1212 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง ซอยข้างวัดป่าลาน (ติดเเ นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 19 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)