ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1201
ผู้ร้อง นายสมิงจิระวงศ์ ณ เชียงใหม่
เรื่อง ขออนุมัติงบก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะ ป่าช้าหมื่นฮ้า
ข้อความ ขออนุมัติงบก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะ ป่าช้าหมื่นฮ้า (ม.3 - ม.4 ร่วม) เนื่องจากล้ำเข้าเขตโครงการก่อสร้างโโมหลังคาจึงถูกทุบทิ้ง จึงได้ขอทางเทศบาลจัดงบก่อสร้างใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้ห้องสุขา รวมถึงพระสงฆ์จำเป็นเร่งด่วน ปัจจุบันโดมหลังคาใกล้เสร็จแล้ว หากมีการจัดพิธีประชาชนจะเดือดร้อนจึงมีความจำเป็น เร่งด่วนมาก (ประชาชนลงชื่อร้องขอ)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 11 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)