ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1168
ผู้ร้อง นายมนตรี ขันศรี
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ย้ายและซ่อมไฟสปอตไลท์
ข้อความ ขอความกรุณาย้ายและซ่อมไฟสปอตไลท์ 1.ย้ายไฟสปอตไลท์ บริเวณหน้าห้องน้ำศาลา SML ม.1 ไปตรงบริเวณลานสนามกีฬา หลังโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์1 (หน้าเสาธง จำนวน 1 จุด) 2.ซ่อมไฟสปอตไลท์ ตรงเสาต้นกลาง ลานสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์1
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 30 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)