ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1160
ผู้ร้อง นายศักดิ์ดา แหล่งอุโมงค์
เรื่อง ขอรถแบคโคในการขุดลอก
ข้อความ ขอรถแบคโคในการขุดลอกเหมืองทางแม่กวงทิศใต้ บ้านไร่ หมู่่ที่ 8
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 27 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)