ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1153
ผู้ร้อง ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี
เรื่อง ขออนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้+ขอหินคลุก
ข้อความ 1.กิ่งไม้ปิดบังถนน เมื่อฝนตกกิ่งไม้จะโน้มปิดถนน สัญจรไม่ได้ 2 แห่ง ซอยป่ายาง หมู่ที่ 2 2.บริเวณทางโค้งบริเวณเดียวกัน (3 แยก ) เป็นหลุม บ่อ ทำให้การสัญจรเป็นอันตรา ขอหินคลุกไปถมบริเวณทางโค้งทั้ง 2 ด้าน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 23 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)