ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1152
ผู้ร้อง นายอลงกรณ์ ดีอุโมงค์
เรื่อง กิ่งไม่หักใส่ท่อน้ำทำให้ได้รับความเสียหาย
ข้อความ เนื่องจากวันที่ 19 ส.ค.64 การไฟฟ้าได้ตัดกิ่งไม้ตามแนวเสาไฟไฟฟ้า ถนนลำพูน-เชียงใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ และได้ท่ราบว่าทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นผู้เก็บกิ่งไม้ และเกิดการรั่วของท่อน้ำปะปาที่บ้านเลขที่ 94 หมู่5 ตำบลอุโมงค์ ได้รับความเสียหายตามที่ได้แนบรูปภาพหลักฐานมาด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 22 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)