ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1144
ผู้ร้อง นางสาวผ่องศรี ใจมัน
เรื่อง ขอขุดลอกคลอง และถมดิน
ข้อความ ขอความอนุ้คราะห์เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องขุดลอกคลองสายปิงห่างสายเล็ก เพื่อให้เกิดน้ำไหลให้สะดวกขึ้น และขอถมดินในสน่วนที่มีน้ำท่วมขังบริเวณที่วาดแผนที่มาด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 21 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)