ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1141
ผู้ร้อง นายสมศักดิ์ กันทะอุโมงค์
เรื่อง ขอรถแบ็คโฮปรับเกลี่ยบ่อบาดาล
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์นำรถแบ็คโฮปรับเกลี่ยบ่อบาดาลข้างวัดป่าเห็ว เนื่องจากทางชุมชนจะปรับพื้นที่เจาะบาดาลให้อยู่ในสภาพเดิม
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 20 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)