ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1129
ผู้ร้อง นายสใศักดิ์ มาหล้า
เรื่อง แก้ไขรางระบายน้ำ
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์แก้ไขท่อรางระบายน้ำ เนื่่องจากน้ำไม่สามารถไหลระบายได้ และมีฝาปิดท่อชำรุด
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 15 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)