ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1109
ผู้ร้อง นายอภิชาติ อุปคำ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ไฟกิ่งดับไม่ออกมาเป็นเวลานานแล้ว หน้าหอพักพ่อหลวงชาติ - ป่าเห็ว (บ้านสวนลำไย)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 02 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1109 ซ่อมไฟกิ่งหน้าหอพักป้อหลางชาติ หมู่5 นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 07 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)