ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1064
ผู้ร้อง *รับแจ้งเรื่องผ่านทางโทรศัพท์
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง หมู่ 8 บริเวณหน้าโรงเห็ด 3 จุด
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 05 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1064 ซ่อมไฟกิ่งหมู่ 8 โรงเห็ด 3 จุด นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 11 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)