ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1044
ผู้ร้อง นางรุ่งทิพย์ หมื่นแสนยศ
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอซ่อมไฟกิ่งข้างร้านบุญทองทิพย์ บ้านสันกับตองหมู่ที่ 3
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 21 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)