ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1018
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ขอขุดลอกลำเหมืองฮ่อง บ.ป่าเห็ว
ข้อความ ขอขุดลอกลำเหมืองฮ่อง บ้านป่าเห็ว ม.5 เนื่องจากน้ำท่วมขังไร่,สวน มีวัชพืชกีดขวางการไหลของน้ำ ซึางที่ผ่านมาเทศบาลได้นำรถแมคโครมาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง แต่ยังดำเนินการแก้ปัญหายังไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้ขุดลอกลำเหมืองดังกล่าวต่อไปให้แล้วเสจ็จ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 14 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1018 กองช่าง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)