ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1007
ผู้ร้อง ผศ. วีระวัฒน์ พูลทวี
เรื่อง ขอซ่อมแซมถนน
ข้อความ เนื่องจากถนนข้ามน้ำปิงห่าง ระหว่างหมู่ 1 หมู่ 2 ตรงข้ามโฮมสเตยื การสัญจรไปมาไม่สะดวกเป็นหลุมเป็นบ่อและทำใ้ห้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงขอทางเทศบาลช่วยไปดำเนินการแก้ไข โดยขอลูกรังประมาณ 1 ลำ และคอนกรีตประมาณ 1 กระสอบ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 09 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)