ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1002
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง น้ำท่วมขังบ้านเรือนและพืชผักสวนครัวเสียหาย
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์รถแมคโครมาขุดลอกลำเหมืองฮ่อง บ้านป่าเห็ว ม.5 ซึ่งมีวัชพืชขึ้นอยู่อย่างหน่าแน่น กีดขวางการไหลของน้ำเหมืองฮ่อง ทำให้เกิดการกีดกันทางไหลของน้ำอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำท่วมขังบ้านเรือน สวนผัก สวนลำไย ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 08 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1002 กองช่าง ดำเนินการเรียบร้อย 08 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)