ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่
ผู้ร้อง
เรื่อง
ข้อความ
ประเภทการร้องขอ
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่ร้องขอ 00 543
เลขรับที่
ผู้ร้อง
เรื่อง
ข้อความ
ประเภทการร้องขอ
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่ร้องขอ 00 543

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)