.

แสดงทั้งหมด 2 กองช่าง 145 กองสวัสดิการสังคม 4 กองสาธารณสุข 19 สำนักปลัดเทศบาล 33

เลขรับที่ วันที่แจ้ง ผู้ร้อง เรื่อง สถานะ หน่วยรับผิดชอบ หมายเหตุ
979 25 มิ.ย. 2564 นางวันเพ็ญ ส่งน้อย ขอความอนุเคราะห์รถขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล แสดง
985 30 มิ.ย. 2564 นายกฤษฎา ยะอูป ขอดูกล้องวงจรปิดสี่แยกแม่ร่องน้อย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
988 02 ก.ค. 2564 นางปาลิตา วงค์สุวรรณ ขอรถน้ำเพื่อไปฉีดล้างองค์การตลาดป่าเห็ว ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
990 05 ก.ค. 2564 นายอินสม สุกันทา ขอความอนุเคราะห์รถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1006 09 ก.ค. 2564 นางกฤษณา คำภีระบุรี ขอรถฉีดน้ำท่อน้ำอุดตัน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1009 12 ก.ค. 2564 นายสมศักดิ์ กันทะอุโมงค์ กิ่งไม้หักใส่หลังคาบ้าน สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1012 12 ก.ค. 2564 นางสาวจุไรรัตน์ ทาอุโมงคื ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1036 19 ก.ค. 2564 นางปาลิตา วงคืสุบรรณ ขอรถน้ำเพื่อฉีดล้างทำความสะอาดองค์การตลาดกลางป่าเห ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1040 19 ก.ค. 2564 นาง เพ็ญสินี ศิลป์สุวรรณ ขอรถรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลำพูนกลับบ้าน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1042 21 ก.ค. 2564 นางอุดมลักษณ์ ประเที่ยง ขอรถเทศบาลไปรับผู้ป่วยกลับบ้าน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1045 22 ก.ค. 2564 นายบดินทร์ เอี่ยมสนธิ ขอรถฉีดน้ำไปล้างตลาดเช้าป่าเห็ว ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1051 30 ก.ค. 2564 นายดิเรก กันทาเจริญ ฝนตกน้ำท่วม สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1056 02 ส.ค. 2564 นางเพ็ญสินี ศิลป์สุวรรณ ขอรถรับส่งผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1060 04 ส.ค. 2564 นางสาว พรเพ็ญ เก็บเจริญ ขอรถรับ-ส่งผู็ป้วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1063 04 ส.ค. 2564 นางสาว จุไรรัตน์ ทาอุโมงค์ ขอรถรับส่งผู้ปวย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1066 06 ส.ค. 2564 นายมนตรี ขันศรี ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1067 09 ส.ค. 2564 น. ส.พรเพ็ญ เก็บเจริญ ขอ รถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1077 17 ส.ค. 2564 นางกฤษณา คำภีระบุรี ขอสนับสนุนรถราง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1080 19 ส.ค. 2564 จุไรรัตน์ ทาอุโมงค์ ขอรถรับ-ส่ง ไปโรงพยาบาล ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1091 25 ส.ค. 2564 นายประสูติ ปันเจริญ ขอรถรับ-ส่งผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1093 25 ส.ค. 2564 นายเกรียงไกร โพธา ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1094 25 ส.ค. 2564 นางสาวสุรีทิพย์ กันทะวงค์ ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1101 30 ส.ค. 2564 นายอินสม สุกันทา ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ไม่สามารถดำเนินการได้ คืนเรื่องกลับศูนย์ช่วยเหลือประชาชน สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1112 03 ก.ย. 2564 น.ส.จุไรรัตน์ ทาอุโมงค์ ขอรับส่งผู้ป่วย นายสุรศักดิ์ ทาอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1113 03 ก.ย. 2564 น.ส.พรเพ็ญ เก็บเจริญ ขอความอนุเคราะห์รถเทศบาลรับส่ง ฉีดวัคซีน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1118 06 ก.ย. 2564 นางนรมน ใจกลาง ขอรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดตลาดป่าเห็ว ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1140 20 ก.ย. 2564 นางปาลิดา วงศ์สำพรรณ ขอรถน้ำฉีดล้างตลาดป่าเห็ว ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1142 20 ก.ย. 2564 นางสาวจุไรรัตน์ ทาอุโมงค์ ขอรถรับส่งผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1152 22 ก.ย. 2564 นายอลงกรณ์ ดีอุโมงค์ กิ่งไม่หักใส่ท่อน้ำทำให้ได้รับความเสียหาย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1156 27 ก.ย. 2564 นางสาวรัชนี กันทะวงค์ ขอรถรับส่งผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1157 27 ก.ย. 2564 นางพัชรินทร์ กองตา ขอรถกู้ภัยพาแม่ไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
2 30 ก.ย. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอตัดแต่งกิ่งไม้ ซอย 24 ติดรั้วสำนักงานเทศบาลตำบ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1162 30 ก.ย. 2564 นางสาวพรทิพย์ แก้วยะ ขอรถรับส่งคนไข้ไปโรงพยาบาล สำนักปลัดเทศบาล แสดง

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)