.

แสดงทั้งหมด 2 กองช่าง 145 กองสวัสดิการสังคม 4 กองสาธารณสุข 19 สำนักปลัดเทศบาล 33

เลขรับที่ วันที่แจ้ง ผู้ร้อง เรื่อง สถานะ หน่วยรับผิดชอบ หมายเหตุ
978 24 มิ.ย. 2564 นายเกรียงศักดิ์ ลิ้มดิสพร พ่นยากันยุง ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
996 06 ก.ค. 2564 ว่าที่ร้อยตรีสนั่น พันุธ์ุุอุโมงค์ ขอทางเทศบาลจัดทำป้ายและช่วยเก็บขยะ ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1004 08 ก.ค. 2564 นางสาวปราณี ปินตาโมงค์ ขอตัดหญ้าทางถนนเข้าบ้าน ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1015 13 ก.ค. 2564 นางลัดดาพร กองเจริญ ตัดแต่งกิ่งต้นเฟื้องฟ้า ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1019 14 ก.ค. 2564 นายสมศักดิ์ กันทะอุโมงค์ ขอตัดแต่งกิ่งต้นไ้ม้สายป่าเห็ว-ริมปิง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองสาธารณสุข แสดง
1020 14 ก.ค. 2564 นาง รัตนา พุทธปวน ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าในหมู่บ้าน ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1027 14 ก.ค. 2564 สท.มนตรี ขันศรี ขอความกรุณาตัดหญ้า-ต้นไม้เล็ก รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองสาธารณสุข แสดง
1037 19 ก.ค. 2564 ร.ต.ครรลดา พุทธา ขอเอกสารใบคำร้องเพื่อนำไปเก็บไว้เป็นหลักฐาน ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1061 04 ส.ค. 2564 สท.บุญส่ง สุวรรณ น้ำเน่าเสียบริเวณน้ำแม่ร่องน้อย ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1070 11 ส.ค. 2564 นางสาวธัญญวัฒน์ สิงห์รีวงค์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ ในซอยที่ 2 2 กองสาธารณสุข แสดง
1073 16 ส.ค. 2564 นายสมหวัง พิมลแดง น้ำเน่าเหม็น ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1006 01 ก.ย. 2564 นางปาลิดา วงศ์สุพรรณ ขอนำรถน้ำเพื่อล้างทำความสะอาดตลาดป่าเห็ว ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1115 03 ก.ย. 2564 น.ส.นาริยา เกิดสว่างกุล ขอให้เทศบาลทำป้ายห้ามทิ้งขยะ กองสาธารณสุข แสดง
1122 07 ก.ย. 2564 วัดป่าเห็ว ขอตัดหญ้า ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1131 15 ก.ย. 2564 นาง ณัฐนันท์ เสมอใจ แก้ไขปัญหาลูกน้ำยุงลาย กองสาธารณสุข แสดง
1143 20 ก.ย. 2564 นางพัชรินทร์ กองตา ลงพื้นที่ประเมิน และให้ความช่วยเหลือ ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1151 22 ก.ย. 2564 นางสุริย์วิภา ทาใจ ส่งเจ้าหน้าที่ไปตัดหญ้า ที่ขึ้นรก ทืบ กองสาธารณสุข แสดง
1155 27 ก.ย. 2564 นางสรวงกรณ์ ต้นวัฒนากูล ร้านขายเนื้อหมูส่งกลิ่นเน่าเหม็น ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1 30 ก.ย. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอตัดหญ้าในซอย 24 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 กองสาธารณสุข แสดง

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)