.

แสดงทั้งหมด 2 กองช่าง 145 กองสวัสดิการสังคม 4 กองสาธารณสุข 19 สำนักปลัดเทศบาล 33

เลขรับที่ วันที่แจ้ง ผู้ร้อง เรื่อง สถานะ หน่วยรับผิดชอบ หมายเหตุ
972 22 มิ.ย. 2564 นางวิลาวัลย์ บุญยะวงศ์ ขออนุเคราะห์รถโมบาย ดำเนินการเรียบร้อย กองสวัสดิการสังคม แสดง
999 07 ก.ค. 2564 นายบุญส่ง สุวรรณ ขอรถโมบายรับผู้ไปร่วมงานศพ ดำเนินการเรียบร้อย กองสวัสดิการสังคม แสดง
1095 26 ส.ค. 2564 ส.ท ไกรฤทธิ์ หมื่นโพธิ์ ขอรถโมบายรับผู้สูงอายุกลับจากป่าช้า ดำเนินการเรียบร้อย กองสวัสดิการสังคม แสดง
1096 26 ส.ค. 2564 สท.ไกรฤทธิ์ หมื่นโพธิ์ ขอรถโมบายรับผู้สูงอายุกลับจากป่าช้า ดำเนินการเรียบร้อย กองสวัสดิการสังคม แสดง

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)