.

แสดงทั้งหมด กองการศึกษา 2 กองช่าง 256 กองสวัสดิการสังคม 5 กองสาธารณสุข 29 สำนักปลัดเทศบาล 96

เลขรับที่ วันที่แจ้ง ผู้ร้อง เรื่อง สถานะ หน่วยรับผิดชอบ หมายเหตุ
1341 07 ม.ค. 2565 นายมนตรี ขันศรี ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา กองการศึกษา แสดง
1343 07 ม.ค. 2565 นายดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์ ขอสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา กองการศึกษา แสดง

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)