.

แสดงทั้งหมด กองการศึกษา 3 กองช่าง 325 กองสวัสดิการสังคม 5 กองสาธารณสุข 41 สำนักปลัดเทศบาล 125

เลขรับที่ วันที่แจ้ง ผู้ร้อง เรื่อง สถานะ หน่วยรับผิดชอบ หมายเหตุ
968 21 มิ.ย. 2564 นาย บุญทา เชตะวัน ดินถมปากท่อ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
969 21 มิ.ย. 2564 นายไพศาล ศรีวิชัย ตัดกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
970 21 มิ.ย. 2564 นายธนภัส กันยา ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งสน กองช่าง แสดง
971 21 มิ.ย. 2564 นายศุภชัย เนินรัตนพานิชย์ สำรวจถนนสายบ้านก่อม่วง-หนองช้างคืน กองช่าง แสดง
972 22 มิ.ย. 2564 นางวิลาวัลย์ บุญยะวงศ์ ขออนุเคราะห์รถโมบาย ดำเนินการเรียบร้อย กองสวัสดิการสังคม แสดง
973 22 มิ.ย. 2564 นางสุวิชญา ทาใจ ไฟกิ่งเสีย กองช่าง แสดง
974 23 มิ.ย. 2564 นายนิพนธ์ สมบูรณ์ชัย ขอความช่วยเหลือเรื่องไฟกริ่งเสีย กองช่าง แสดง
975 23 มิ.ย. 2564 นายพิชิต สุวิมลเจริญ ขออนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
977 24 มิ.ย. 2564 นายเกรียงศักดิ์ ลิ้มดิสพร ขอซ่อมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
978 24 มิ.ย. 2564 นายเกรียงศักดิ์ ลิ้มดิสพร พ่นยากันยุง ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
979 25 มิ.ย. 2564 นางวันเพ็ญ ส่งน้อย ขอความอนุเคราะห์รถขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล แสดง
980 28 มิ.ย. 2564 สท.บุญเลิศ ศรีวิชัย ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
981 28 มิ.ย. 2564 นายโอวาท พัฒนกรกูล ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนโคมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
982 28 มิ.ย. 2564 นางสาวสัธกานต์ ติขะธรรม แก้งไฟกิ่งชำรุด กองช่าง แสดง
983 29 มิ.ย. 2564 นายธนภัทร กันยา ขอความอนุเคราะห์กำจัดวัชพืชลำน้ำปิงห่าง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
984 29 มิ.ย. 2564 ส.อ สวน ขัดนาค ขอซ่อมไฟกิ่ง และตัดแต่งกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
985 30 มิ.ย. 2564 นายกฤษฎา ยะอูป ขอดูกล้องวงจรปิดสี่แยกแม่ร่องน้อย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
986 30 มิ.ย. 2564 นายบุญยิ่ง อุตเจริญ ขอซ่อมแซมถนนลูกรัง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
987 01 ก.ค. 2564 นายธีราศักดิ์ ถาวร เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียในชุมชน และน้ำท่วม ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
988 02 ก.ค. 2564 นางปาลิตา วงค์สุวรรณ ขอรถน้ำเพื่อไปฉีดล้างองค์การตลาดป่าเห็ว ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
989 02 ก.ค. 2564 นายสมิงจิรวงศ์ ณ เชียงใหม่ ขอวางท่อในลำเหมืองสาธารณะ กองช่าง แสดง
990 05 ก.ค. 2564 นายอินสม สุกันทา ขอความอนุเคราะห์รถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
991 05 ก.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ตัดหญ้าสนามฟุตบอลบ้านป่าเห็ว หมู่ที่5 ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
992 05 ก.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ซ่อมแซมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
993 05 ก.ค. 2564 นายดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์ สะพานข้ามลำน้ำในชุมชนชำรุด กองช่าง แสดง
994 05 ก.ค. 2564 นางสาวสมพิศ เตปิน ขอความอนุเคราะห์ขุดล่องระบายน้ำ กองช่าง แสดง
995 06 ก.ค. 2564 นายฉลองชัย ปันเจริญ ขอช่อมไฟฟ้าไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
996 06 ก.ค. 2564 ว่าที่ร้อยตรีสนั่น พันุธ์ุุอุโมงค์ ขอทางเทศบาลจัดทำป้ายและช่วยเก็บขยะ ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
997 06 ก.ค. 2564 นายกัลยานวัฒน์ อุตตะรี ถนนทรุดตัว ดินยุบ กองช่าง แสดง
998 07 ก.ค. 2564 นายบุญส่ง สุวรรณ ขอรถกระเช้าเพื่อยกยอดปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
999 07 ก.ค. 2564 นายบุญส่ง สุวรรณ ขอรถโมบายรับผู้ไปร่วมงานศพ ดำเนินการเรียบร้อย กองสวัสดิการสังคม แสดง
1000 07 ก.ค. 2564 นายธนากร ทยานันทน์ ถนนทรุดตัว กองช่าง แสดง
1001 08 ก.ค. 2564 นายบัญญัติ สุขสัก ท่อลำเหมืองอุดตัน ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1002 08 ก.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน น้ำท่วมขังบ้านเรือนและพืชผักสวนครัวเสียหาย ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1003 08 ก.ค. 2564 นางพรวิภา ฟองมาลา ฝนตกนำ้ไหลเข้าบ้าน ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1004 08 ก.ค. 2564 นางสาวปราณี ปินตาโมงค์ ขอตัดหญ้าทางถนนเข้าบ้าน ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1005 09 ก.ค. 2564 นางมยุรา สุริยะมะโน ขออนุเคราะห์ดินลูกรังและหินคลุกถมต่อถนน กองช่าง แสดง
1006 09 ก.ค. 2564 นางกฤษณา คำภีระบุรี ขอรถฉีดน้ำท่อน้ำอุดตัน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1007 09 ก.ค. 2564 ผศ. วีระวัฒน์ พูลทวี ขอซ่อมแซมถนน ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1008 09 ก.ค. 2564 นายสุริยะพงศ์ ปาลี ขอรถแม๊คโคไปขุดลอกลำเหมือง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1009 12 ก.ค. 2564 นายสมศักดิ์ กันทะอุโมงค์ กิ่งไม้หักใส่หลังคาบ้าน สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1010 12 ก.ค. 2564 นางจำรูญศรี กุยศรีกุล ขอตัดกิ่งไม้บริเวณข้างสวน กองช่าง แสดง
1012 12 ก.ค. 2564 นางสาวจุไรรัตน์ ทาอุโมงคื ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1013 13 ก.ค. 2564 นาย ภานุเดช จันทรสมา ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1014 13 ก.ค. 2564 นายบุญส่ง สุวรรณ ซ่อมไฟกิ่งหน้าบ้านนางทา ปัญญา ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1014 13 ก.ค. 2564 นางลัดดาพร กองเจริญ ตัดแต่งต้นเฟื้องฟ้า 2 ต้น ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1015 13 ก.ค. 2564 นางลัดดาพร กองเจริญ ตัดแต่งกิ่งต้นเฟื้องฟ้า ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1016 14 ก.ค. 2564 นายประสิทธ์ เป็งกาศ ขอย้ายกิ่งไม้ยางในหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ กองช่าง แสดง
1017 14 ก.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอซ่อมแซมไฟกิ่งดับ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1018 14 ก.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอขุดลอกลำเหมืองฮ่อง บ.ป่าเห็ว รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1019 14 ก.ค. 2564 นายสมศักดิ์ กันทะอุโมงค์ ขอตัดแต่งกิ่งต้นไ้ม้สายป่าเห็ว-ริมปิง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองสาธารณสุข แสดง
1020 14 ก.ค. 2564 นาง รัตนา พุทธปวน ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าในหมู่บ้าน ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1021 14 ก.ค. 2564 นาง รัตนา พุทธปวน ตัดแต่งกิ่งไม้ รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1022 14 ก.ค. 2564 นายภูมินริชน์ หมื่นโพธิ์ ขอเพิ่มไฟกิ่ง 1 จุด ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1023 14 ก.ค. 2564 อ . ภักดี ไชยทิง ขอซ่อมไฟกิ่ง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1024 14 ก.ค. 2564 สท.มนตรี ขันศรี ถนนพังเป็นหลุมบ่อทำให้น้ำขัง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1025 14 ก.ค. 2564 สท.มนตรี ขันศรี ขอความกรุณาทำราวสะพาน รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1026 14 ก.ค. 2564 สท.มนตรี ขันศรี ซ่อมไฟกิ่ง 2 จุด รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1027 14 ก.ค. 2564 สท.มนตรี ขันศรี ขอความกรุณาตัดหญ้า-ต้นไม้เล็ก รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองสาธารณสุข แสดง
1028 15 ก.ค. 2564 นางสาว เกษศริน ไชยนำบิน ขอซ่อมไฟกิ่ง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1029 16 ก.ค. 2564 นายบุญส่ง สุวรรณ น้ำท่วมขังในบ้าน,สวน และในลำเหมืองส่งกลิ่นเหม็น รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1030 16 ก.ค. 2564 นายบุญส่ง สุวรรณ ขอคาวมอนุญาตย้ายเครื่องเสียงตามสายของเทศบาล รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1030 16 ก.ค. 2564 นายบุญส่ง สุวรรณ ขอความอนุเคราะห์ย้ายเครื่องเสียงตามสาย รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1031 16 ก.ค. 2564 นายธนภัทร กันยา ขอความอนุเคราะห์นำรถกระเช้าช่วยตัดแต่งกิ่งไม้ รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1032 16 ก.ค. 2564 สท.มนตรี ขันศรี ขอซ่อมไฟกิ่ง และตัดแต่งกิ่งไม้ในบริเวณเดียวกัน รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1033 16 ก.ค. 2564 สท.มนตรี ขันศรี ขอความกรุณานำรถกระเช้าปลดสายไฟเก่า ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1034 16 ก.ค. 2564 สท.มนตรี ขันศรี ย้ายเสาไฟจำนวน 2 ต้น อ รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1035 19 ก.ค. 2564 นายธีราศักดิ์ ถาวร ขอซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ กองช่าง แสดง
1036 19 ก.ค. 2564 นางปาลิตา วงคืสุบรรณ ขอรถน้ำเพื่อฉีดล้างทำความสะอาดองค์การตลาดกลางป่าเห ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1037 19 ก.ค. 2564 ร.ต.ครรลดา พุทธา ขอเอกสารใบคำร้องเพื่อนำไปเก็บไว้เป็นหลักฐาน ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1039 19 ก.ค. 2564 สท.กฤษณา คำภีระบุรี แจ้งขอซ่อมไฟกิ่ง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1038 19 ก.ค. 2564 สท. สวัสดิ์ อุ่นอุโมงค์ ไฟกิ่งเสีย รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1040 19 ก.ค. 2564 นาง เพ็ญสินี ศิลป์สุวรรณ ขอรถรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลำพูนกลับบ้าน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1041 20 ก.ค. 2564 นายแก่้วมูล กันทะสาม ขอซ่อมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
1042 21 ก.ค. 2564 นางอุดมลักษณ์ ประเที่ยง ขอรถเทศบาลไปรับผู้ป่วยกลับบ้าน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1043 21 ก.ค. 2564 นางมยุรา สุริยะมะโน ขอช่วยซ่อมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
1044 21 ก.ค. 2564 นางรุ่งทิพย์ หมื่นแสนยศ ขอซ่อมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
1045 22 ก.ค. 2564 นายบดินทร์ เอี่ยมสนธิ ขอรถฉีดน้ำไปล้างตลาดเช้าป่าเห็ว ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1046 23 ก.ค. 2564 สท.บุญส่ง สุวรรณ ลำเหมืองตื้นเขินมีวัชพืชจำนวนมาก กองช่าง แสดง
1047 23 ก.ค. 2564 สท บุญส่ง สุวรรณ น้่ำท่วมขัง ท่อน้ำอุดตัน เสาไฟฟ้าเอียงจะล้ม และขอค กองช่าง แสดง
1048 27 ก.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าข้างทางถนน ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1049 27 ก.ค. 2564 ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
1050 29 ก.ค. 2564 นางวิไลวรรณ สวนกัน ขอติดตั้งชื่อปากซอย กองช่าง แสดง
1051 30 ก.ค. 2564 นายดิเรก กันทาเจริญ ฝนตกน้ำท่วม สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1052 30 ก.ค. 2564 นายศักดา แหล่ออุโมงค์ ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
1053 30 ก.ค. 2564 นางคนืงนิจ นันแปง ขอช่วยตรวจสอบและแก้ไขท่อระบายน้ำไม่ทัน กองช่าง แสดง
1054 02 ส.ค. 2564 นางวันดี พรหมวงค์ ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1056 02 ส.ค. 2564 นางเพ็ญสินี ศิลป์สุวรรณ ขอรถรับส่งผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1056 02 ส.ค. 2564 lสท.ไกรฤทธิ์ หมื่นโพธฺ์ ขอเปลี่ยนรูปแบบสะพารข้ามลำน้ำปิงห่าง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1057 02 ส.ค. 2564 สท. ไกรฤทธิื หมื่นโพธิ์ ขอย้ายตำแหน่งภูมิทัศน์ กองช่าง แสดง
1058 02 ส.ค. 2564 นางกฤษณา คำภีระบุรี ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1059 03 ส.ค. 2564 ว่าที่ ร.ต.ภุชงค์ สิริปฐมรัตนกุล ไฟกิ่งชำรุด ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1060 04 ส.ค. 2564 นางสาว พรเพ็ญ เก็บเจริญ ขอรถรับ-ส่งผู็ป้วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1061 04 ส.ค. 2564 สท.บุญส่ง สุวรรณ น้ำเน่าเสียบริเวณน้ำแม่ร่องน้อย ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1062 04 ส.ค. 2564 สท.บุญส่ง สุวรรณ ซ่อมไฟกิ่ง 6 จุด ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1063 04 ส.ค. 2564 นางสาว จุไรรัตน์ ทาอุโมงค์ ขอรถรับส่งผู้ปวย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1064 05 ส.ค. 2564 *รับแจ้งเรื่องผ่านทางโทรศัพท์ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1065 06 ส.ค. 2564 นายอนุพัฒน์ จิระปุญโญ รถตู้คอนเทรนเน้อเกี่ยวกิ่งต้นไม้หักโค่น รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1066 06 ส.ค. 2564 นายมนตรี ขันศรี ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1067 09 ส.ค. 2564 น. ส.พรเพ็ญ เก็บเจริญ ขอ รถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1068 09 ส.ค. 2564 นางจันทร์ดี อินตาใจ ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1069 11 ส.ค. 2564 นายธนวัฒน์ จงศิริจรรยา ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1070 11 ส.ค. 2564 นางสาวธัญญวัฒน์ สิงห์รีวงค์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ ในซอยที่ 2 2 กองสาธารณสุข แสดง
1071 16 ส.ค. 2564 นางเรวดี ศรีทิพย์ ต้องการแสงสว่าง(ไฟกื่ง 1 จุด) ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1072 16 ส.ค. 2564 ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ไฟกิ่งดับ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1073 16 ส.ค. 2564 นายสมหวัง พิมลแดง น้ำเน่าเหม็น ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1074 16 ส.ค. 2564 นายสมหวัง พิบาลแดง ขอย้ายเสาต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ สอดคล้องให้เห กองช่าง แสดง
1075 16 ส.ค. 2564 นายสมหวัง พิบาลแดง ตัดแต่งกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
1076 16 ส.ค. 2564 นาย สมิงจิรวงศ์ ณ เชียงใหม่ ถนนชำรุด กองช่าง แสดง
1077 17 ส.ค. 2564 นางกฤษณา คำภีระบุรี ขอสนับสนุนรถราง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1078 17 ส.ค. 2564 นายบุญยิ่ง อุตเจริญ ขอซ่อมแซมสะพาน ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1079 18 ส.ค. 2564 นายเกรียงศักดิ์ ลิมดิศพร ขอย้ายเสาไฟฟ้า กองช่าง แสดง
1080 19 ส.ค. 2564 จุไรรัตน์ ทาอุโมงค์ ขอรถรับ-ส่ง ไปโรงพยาบาล ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1081 19 ส.ค. 2564 นายมนตรี ขันศรี ขอซ่อมไฟกิ่ง บ้านอุโมงค์ ม.1จำนวน 3 จุด ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1082 19 ส.ค. 2564 ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี หินคลุกถมถนนเลียบรางรถไฟ รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1083 19 ส.ค. 2564 นางสาวโชติกา เครือมณี ขอช่วยตรวจสอบการติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์ กองช่าง แสดง
1084 20 ส.ค. 2564 นางอรทัย ด้วงสุยะ มีเสาสัญญาณรถไฟโค่นล้มหน้าร้าน ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1085 20 ส.ค. 2564 นางพัชรนัท คำภีระบุรี ขอซ่อมแซมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1086 23 ส.ค. 2564 นางบุศยพรรณ อาสิงสมานันท์ ปรับปรุงสภาพลู่วิ่งและเครื่องออกกำลังกาย รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1087 23 ส.ค. 2564 นายบุญทรง เสมอใจ ซ่อมแซมผนังกั้นดิน กองช่าง แสดง
1088 23 ส.ค. 2564 ร.อ.รวบ ขัดนาค ขอเปลี่ยนหลอดไฟ และตัดกิ่งไม้ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1089 24 ส.ค. 2564 นายสมิงจิรวงค์ ณ เชียงใหม่ การขุดเสาไฟฟ้า กองช่าง แสดง
1090 24 ส.ค. 2564 นางเกศริน ชัยนำบิน ขอซ่อมไฟกิ่งและขอเพิ่มไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1091 25 ส.ค. 2564 นายประสูติ ปันเจริญ ขอรถรับ-ส่งผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1092 25 ส.ค. 2564 นางวราภรณ์ ปันเจริญ ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1093 25 ส.ค. 2564 นายเกรียงไกร โพธา ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1094 25 ส.ค. 2564 นางสาวสุรีทิพย์ กันทะวงค์ ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1095 26 ส.ค. 2564 ส.ท ไกรฤทธิ์ หมื่นโพธิ์ ขอรถโมบายรับผู้สูงอายุกลับจากป่าช้า ดำเนินการเรียบร้อย กองสวัสดิการสังคม แสดง
1096 26 ส.ค. 2564 สท.ไกรฤทธิ์ หมื่นโพธิ์ ขอรถโมบายรับผู้สูงอายุกลับจากป่าช้า ดำเนินการเรียบร้อย กองสวัสดิการสังคม แสดง
1097 27 ส.ค. 2564 lสท. กฤษณา คำภีระบุรี ขอท่อระบายน้ำ กองช่าง แสดง
1098 27 ส.ค. 2564 สท. กฤษณา คำภีระบุรี ขอซ่อมผิวถนน ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1099 27 ส.ค. 2564 สท. กฤษณา คำภีระบุรี ตัดกิ่งไม้หน้าสถานนีรถไฟป่าเส้า กองช่าง แสดง
1100 27 ส.ค. 2564 สท .กฤษณา คำภีระบุรี ติดตั้งไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1101 30 ส.ค. 2564 นายอินสม สุกันทา ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ไม่สามารถดำเนินการได้ คืนเรื่องกลับศูนย์ช่วยเหลือประชาชน สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1102 30 ส.ค. 2564 นางกฤษณา คำภีระบุรี ขอตัดกิิ่งไม้ กองช่าง แสดง
1103 30 ส.ค. 2564 นายบุญเลิศ สรีวิชัย ขอยางแอสฟัลเพื่อนำไปซ่อมแซมผิวถนน ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1104 30 ส.ค. 2564 นายไกรฤกษ์ วงค์สถาน ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1105 31 ส.ค. 2564 นางสุภา ศุภสินธ์ุ ขอฝาปิดท่อระบายน้ำ กองช่าง แสดง
1006 01 ก.ย. 2564 นางปาลิดา วงศ์สุพรรณ ขอนำรถน้ำเพื่อล้างทำความสะอาดตลาดป่าเห็ว ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1107 01 ก.ย. 2564 สท.ดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์ สอบถามเรื่องการเปิดให้บริการสนามกีฬาหน้าวัดกอม่วง กองช่าง แสดง
1108 01 ก.ย. 2564 นางฟอง จินตาคำ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1109 02 ก.ย. 2564 นายอภิชาติ อุปคำ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1110 02 ก.ย. 2564 นายอภิชาติ อุปคำ ขอปรับปรุงหลังคารั่ว กองช่าง แสดง
1111 02 ก.ย. 2564 นายสมิงค์จิรวงค์ ณ เชียงใหม่ ขอปรับขอบถนนต่างระดับหน้าบ้านนายชูเกียรติ กองช่าง แสดง
1112 03 ก.ย. 2564 น.ส.จุไรรัตน์ ทาอุโมงค์ ขอรับส่งผู้ป่วย นายสุรศักดิ์ ทาอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1113 03 ก.ย. 2564 น.ส.พรเพ็ญ เก็บเจริญ ขอความอนุเคราะห์รถเทศบาลรับส่ง ฉีดวัคซีน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1114 03 ก.ย. 2564 นางยุพิน ยศราช ขอรถกระเช้าตัดไผ่ 2 ต้น ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1115 03 ก.ย. 2564 น.ส.นาริยา เกิดสว่างกุล ขอให้เทศบาลทำป้ายห้ามทิ้งขยะ ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1115 06 ก.ย. 2564 นายศักดา แหล่งอุโมงค์ ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1116 06 ก.ย. 2564 นายศักดา แหล่งอุโมงค์ ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ กองช่าง แสดง
1118 06 ก.ย. 2564 นางนรมน ใจกลาง ขอรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดตลาดป่าเห็ว ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1119 06 ก.ย. 2564 นายมนตรี ขันศรี ซ่อมแซมเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กองช่าง แสดง
1120 07 ก.ย. 2564 สุวิทย์ ญาณศร ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1121 07 ก.ย. 2564 จงจิตร อินต๊ะโมงค์ ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1122 07 ก.ย. 2564 วัดป่าเห็ว ขอตัดหญ้า ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1123 08 ก.ย. 2564 นางมยุรา สุริยะมะโน ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน กองช่าง แสดง
1124 09 ก.ย. 2564 สท มนตรี ขันศรี ขอเปลี่ยนหลอดไฟกิ่ง/ซ่อมไฟกิ่ง/ซ่อมไฟสปอร์ตไลท์ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1125 10 ก.ย. 2564 สท.ไกยฤทธิ์ หมื่่นโพธิ์ ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1126 13 ก.ย. 2564 นายนิพนธ์ สมบูรณ์ชัย ขอแจ้ง ไฟกิ่งเสีย ม.2 บ้านกอม่วง ซอย 22 ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1127 15 ก.ย. 2564 นายธนาวัฒน์ จงสิริจรรยาพร ตัดกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
1128 15 ก.ย. 2564 นายศักดา แหล่งอุโมงค์ เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กองช่าง แสดง
1129 15 ก.ย. 2564 นายสใศักดิ์ มาหล้า แก้ไขรางระบายน้ำ กองช่าง แสดง
1130 15 ก.ย. 2564 นายบัณทิต สีแก้ว ถนนทรุดตัวและชำรุดภายในซอย กองช่าง แสดง
1131 15 ก.ย. 2564 นาง ณัฐนันท์ เสมอใจ แก้ไขปัญหาลูกน้ำยุงลาย กองสาธารณสุข แสดง
1132 17 ก.ย. 2564 นายสิทธิ์ วิชาเจริญ ขอรถแบ็คโฮขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ กองช่าง แสดง
1133 17 ก.ย. 2564 รตท ประจวบ กางถิ่น ขอติดตั้งไฟกิ่งบริเวณ กองช่าง แสดง
1134 17 ก.ย. 2564 นายดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์ ขอติดตั้งไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
1135 17 ก.ย. 2564 นายพัฒน์ ปั๋นแก้ว ขอเพิ่มไฟกิ่ง 2 จุด กองช่าง แสดง
1136 17 ก.ย. 2564 นายเจริญ ศรีวิชัย ขอความอนุเคราะห์ช่วยตัดกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
1137 17 ก.ย. 2564 นายเจริญ ศรีวิชัย ขอเพิ่มเสาไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
1138 17 ก.ย. 2564 สท.ไกรฤทธิ์ หมื่นโพธิ์ ขอแจ้งไฟกิ่งเสีย 1 จุด ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1139 20 ก.ย. 2564 สท. บุญส่ง สุวรรณ ลำเหมืองตื้นทำให้ฝนตกน้ำขัง กองช่าง แสดง
1140 20 ก.ย. 2564 นางปาลิดา วงศ์สำพรรณ ขอรถน้ำฉีดล้างตลาดป่าเห็ว ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1141 20 ก.ย. 2564 นายสมศักดิ์ กันทะอุโมงค์ ขอรถแบ็คโฮปรับเกลี่ยบ่อบาดาล กองช่าง แสดง
1142 20 ก.ย. 2564 นางสาวจุไรรัตน์ ทาอุโมงค์ ขอรถรับส่งผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1143 20 ก.ย. 2564 นางพัชรินทร์ กองตา ลงพื้นที่ประเมิน และให้ความช่วยเหลือ ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1144 21 ก.ย. 2564 นางสาวผ่องศรี ใจมัน ขอขุดลอกคลอง และถมดิน กองช่าง แสดง
1145 21 ก.ย. 2564 นายเจริญ ศิริเจริญ ขอขุดลอกลำเหมือง กองช่าง แสดง
1146 22 ก.ย. 2564 นายฉลอง จายอุโมงค์ ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1147 22 ก.ย. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ซ่อมแซมไฟกิ่งดับ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1148 22 ก.ย. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอขยาบยติดตั้งไฟกิ่ง เพิ่มเติม กองช่าง แสดง
1149 22 ก.ย. 2564 ส.ท.บุญส่ง สุวรรณ ไฟกิ่งดับ ซ่อม เปลี่ยน เพิ่มใหม่ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1150 22 ก.ย. 2564 ส.ท.บุญส่ง สุวรรณ ตัดแต่งกิ่งไม้รุกล้ำมาถนน ฟาดสายไฟ กองช่าง แสดง
1151 22 ก.ย. 2564 นางสุริย์วิภา ทาใจ ส่งเจ้าหน้าที่ไปตัดหญ้า ที่ขึ้นรก ทืบ ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1152 22 ก.ย. 2564 นายอลงกรณ์ ดีอุโมงค์ กิ่งไม่หักใส่ท่อน้ำทำให้ได้รับความเสียหาย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1153 23 ก.ย. 2564 ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ขออนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้+ขอหินคลุก ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1154 27 ก.ย. 2564 นายไพศาล ศรีวิชัย ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
1155 27 ก.ย. 2564 นางสรวงกรณ์ ต้นวัฒนากูล ร้านขายเนื้อหมูส่งกลิ่นเน่าเหม็น ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1156 27 ก.ย. 2564 นางสาวรัชนี กันทะวงค์ ขอรถรับส่งผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1157 27 ก.ย. 2564 นางพัชรินทร์ กองตา ขอรถกู้ภัยพาแม่ไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1158 27 ก.ย. 2564 นมางแก้วลูน กันทะวงค์ ถนนชอยเข้าบ้่านมืดแสงสว่างไม่พอ กองช่าง แสดง
1159 27 ก.ย. 2564 นางยุพิน เสมอใจ ถนนหน้าสวนมืดไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง กองช่าง แสดง
1160 27 ก.ย. 2564 นายศักดิ์ดา แหล่งอุโมงค์ ขอรถแบคโคในการขุดลอก กองช่าง แสดง
1161 27 ก.ย. 2564 นายพัฒนพงษ์ พุทธปวน ขอให้เทศบาลนำรถแบคโคมาขุดลอกลำเหมือง กองช่าง แสดง
1 30 ก.ย. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอตัดหญ้าในซอย 24 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 กองสาธารณสุข แสดง
2 30 ก.ย. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอตัดแต่งกิ่งไม้ ซอย 24 ติดรั้วสำนักงานเทศบาลตำบ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
3 30 ก.ย. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอให้ขนย้ายกองดินในสนามฟุตบอล หมู่ 5 กองช่าง แสดง
1162 30 ก.ย. 2564 นางสาวพรทิพย์ แก้วยะ ขอรถรับส่งคนไข้ไปโรงพยาบาล ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1168 30 ก.ย. 2564 นายมนตรี ขันศรี ขอความอนุเคราะห์ย้ายและซ่อมไฟสปอตไลท์ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1169 30 ก.ย. 2564 นายมนตรี ขันศรี ขอความกรุณาสำรวจ และปรับเกลี่ยกองดิน กองช่าง แสดง
1170 30 ก.ย. 2564 นายมนตรี ขันศรี ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ กองช่าง แสดง
1171 01 ต.ค. 2564 นางสาวอริสรา ภูริชนพิทักษ์ ขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย รับ ส่ง แม่ไปโรงพยายาบาลลำพ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1172 01 ต.ค. 2564 นายสมิงจิรวงศ์ ณ เชียงใหม่ ซ่อมลำไพงเสียงตามสายไม่ดัง กองช่าง แสดง
1173 01 ต.ค. 2564 นายสมิงจิรวงศ์ ณ เชียงใหม่ ขออนุเคราะห์ยางมะตอย กองช่าง แสดง
1174 01 ต.ค. 2564 นายสมิงจิระวงศ์ ณ เชียงใหม่ ซ่อมลำโพงเสียงตามสาย กองช่าง แสดง
1175 04 ต.ค. 2564 ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ซ่อมไปกิ่ง+ตัดแต่งต้นขี้เหล็ก+ตัดต้นไผ่รวก ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1176 04 ต.ค. 2564 นายศักดา แหล่งอุโมงค์ ขอรถนำส่ง ไปโรงพยาบาลลำพูน สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1177 04 ต.ค. 2564 นายบุญส่ง สุวรรณ จัดเก็บสายไฟ+ตัดกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
1178 04 ต.ค. 2564 เพ็ญสินี ศิลป์สุววณ ขอรถรับ - ส่ง ผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1179 05 ต.ค. 2564 นางสาววิกานดา กันทะอุโมงค์ ขอรถ EMS รับ ส่ง ผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1180 05 ต.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอหินคลุก ซ่อมแซมถนน บริเวณหลังวัดกอม่วง ซอย 12 เซ กองช่าง แสดง
1181 05 ต.ค. 2564 นางวิลาวัลย์ แสงพรหม ขออนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
1182 05 ต.ค. 2564 นายพัฒน์ ปั๋นแก้ว ติดตามไฟกิ่งถนนข้างวัดทิศใต้ ซอยห้องน้ำวัดป่าเส้าม ไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ กองช่าง แสดง
1183 06 ต.ค. 2564 พระครูประโชติพัฒนากร ทองอิน ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1184 06 ต.ค. 2564 นายสม สุกันทา ขอรถ EMS รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1185 06 ต.ค. 2564 นายมนตรี ขันศรี ขอติดไฟกิ่ง ไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ กองช่าง แสดง
1186 06 ต.ค. 2564 นายมนตรี ขันศรี ขอติดตั้งไฟกิ่งบริเวณสะพานข้ามเหมืองก้าวศอก ม.1 - ไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ กองช่าง แสดง
1187 06 ต.ค. 2564 นายฉลอง สุภาเจริญ ขอไฟแสงสว่างทางโค้งและทางตรง ไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ กองช่าง แสดง
1188 06 ต.ค. 2564 นายธวัช เหล็กตั๋ว ขอไฟฟ้าแสงสว่าง ในซอย 4 ไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ กองช่าง แสดง
1189 06 ต.ค. 2564 นางสดใส ตันแก้ว ขอเจ้าหน้าที่จับหมา คืนเจ้าของ ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1190 07 ต.ค. 2564 นายนิพนธ์ สมบูรณ์ชัย ขอความอนุเคราะห์ไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1191 07 ต.ค. 2564 นางสุวรา คงสุวรรณ์ ขออนุเคราะห์กระเบื้องมุงหลังคา สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1192 07 ต.ค. 2564 นายทวีศิลป์ ศรีวิชัย ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขผิวถนนขรุขระ กองช่าง แสดง
1193 07 ต.ค. 2564 ร้านห้องเย็นป่าเส้า ตรวจสอบรางระบายน้ำ+น้ำเน่าเสีย กองช่าง แสดง
1194 07 ต.ค. 2564 นางจิระกุล ไชยเจริญ สายไฟฟ้าฟาดผ่าหลังคาบ้าน เกรงว่าจะไฟฟ้าลัดวงจร ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1195 08 ต.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอซ่อมแซมไฟกิ่งดับ และซ่อมไฟดับ ศาลาสนามเด็กเล่น ซ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1196 08 ต.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอซ่อมแซมหักชำรุด (ไฟกิ่ง) บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 ( ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1197 08 ต.ค. 2564 นางสาววันทนีย์ อุตอุโมงค์ ขอรถรับ ส่ง EMS ไปตัดไหม ที่ ร.พ.สต.อุโมงค์ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1198 11 ต.ค. 2564 นายธนภัทร กันยา ขอความอนุเคราะห์สนับสนุรถแบคโฮ กองช่าง แสดง
1199 11 ต.ค. 2564 นายธนภัทร กันยา ความอนุเคราะห์สนับสนุนรถแบคโฮ กองช่าง แสดง
1200 11 ต.ค. 2564 ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ขอความอนุเคราะห์หินคลุก กองช่าง แสดง
1201 11 ต.ค. 2564 นายสมิงจิระวงศ์ ณ เชียงใหม่ ขออนุมัติงบก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะ ป่าช้าหมื่นฮ้า กองช่าง แสดง
1202 11 ต.ค. 2564 นายณัฐนันท์ ไหลงาม สำรวจกิ่งไม้หักตกอยู่บริเวณสายไฟ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1203 11 ต.ค. 2564 นายไกรฤิทธิ์ หมื่นโพธิ์ ขอความอนุเคราะห์รถนำศพบริจาคร่างกายนางอนงค์ เอนก อ ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1204 12 ต.ค. 2564 นางสุรีย์ทิพย์ กันทะวงค์ ขอความอนุเคราะห์ รถ EMS รับ ส่ง ผู้ป่วยโรงพยาบาลลำ ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1025 12 ต.ค. 2564 นางพรทิพย์ คำใจ ตัดต้นไม้ตรงข้ามบ้าน (หักบนสายไฟ) รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1205 12 ต.ค. 2564 นางพรทิพย์ คำใจ ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ (หักบนสายไฟ) ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1206 12 ต.ค. 2564 นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ ตัดต้นไม้บริเวณโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม กองช่าง แสดง
1207 12 ต.ค. 2564 นางอัมพร ชัยธรรม ขอความอนุเคราะห์ช่างไฟฟ้าสำรวจแร็คไฟฟ้า หลุด ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1208 14 ต.ค. 2564 นายนิพนธ์ สมบูรณ์ชัย ขอความอนุเคราะห์รถน้ำล้างป่าช้า บ้านกอม่วง ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1209 14 ต.ค. 2564 นายนิพนธ์ สมบูรณ์ชัย ขอแจ้งไฟฟ้าในสนามกีฬาดับ กองช่าง แสดง
1210 14 ต.ค. 2564 กฤษณา คำภีระบุรี เทคอนกรีต รอบศษลา อ.ส.ม. (หมวด 3) บ้านป่าเส้า กองช่าง แสดง
1211 14 ต.ค. 2564 นางชูศรี ศรีวิชัย ขอความอนุเคราะห์รถฉุกเแิน รับ ส่ง ที่ ร.พ.ลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1212 18 ต.ค. 2564 นางสุพิศ ไชยศรี ขอความอนุซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1213 18 ต.ค. 2564 นางยลนันท์ ดีอุโมงค์ ขอหินลูกรังปรับถมถนน กองช่าง แสดง
1214 19 ต.ค. 2564 นายอำพล กะวัง ขอทางเทศบาลกรุณาให้ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ช่วย กองช่าง แสดง
1215 19 ต.ค. 2564 นางอำภา มีสวัสดิ์ ขอความอนุเคราะะห์ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1216 19 ต.ค. 2564 นายศักดิ์ดา แหล่งอุโมงค์ ขอความอนุเคราะห์เปิดกล้องวงจรปิด ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1217 19 ต.ค. 2564 นางสาววันทนีย์ อุตอุโมงค์ ขอรถ EMS รับ ส่ง ผู้ป่วย รพ.ราชเวช จ.เชียงใหม่ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1218 20 ต.ค. 2564 นายสุทัศน์ ศรีวิชัย ขอรถแบคโฮขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ กองช่าง แสดง
1219 21 ต.ค. 2564 นายมนตรี ขันศรี ขอขุดลอกเหมืองเสีย กองช่าง แสดง
1220 21 ต.ค. 2564 ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ขอตัดต้นไผ่ บริเวณซอย ป่ายาง ม.2 ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1221 25 ต.ค. 2564 นายนิพันธ์ สมบูรณ์ชัย ขอแจ้งไฟกิ่งเสีย 1 จุด ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1222 25 ต.ค. 2564 นายชนะพันธ์ สุขใจ แจ้งไฟกิ่งเสียหน้าบ้านนายชนะพันธ์ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1123 25 ต.ค. 2564 นายมนตรี ขันศรี ขอความกรุณาตัดกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
1224 25 ต.ค. 2564 นายมนตรี ขันศรื ขอซ่ิอมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1225 25 ต.ค. 2564 นานยวสันต์ ปัญเจริญ ขอดำเนินการสูบน้ำ+เครื่องสูบน้ำกรมชลประทาน สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1226 25 ต.ค. 2564 นางแวววรรณ แสงกล้า ขอปลดไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1227 25 ต.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอซ่อมแซมไฟกิ่งดับ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1228 25 ต.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ต้นไม้หักโค่นทับสายไฟฟ้า เสาไฟหัก ข้างวัดป่าเห็ว ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1229 25 ต.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอขุดลอกวัชพืช บริเวณลำเหมืองลึก บ้านป่าเห็ว หมู่ท กองช่าง แสดง
1230 25 ต.ค. 2564 ขอขุดลอกวัชพืช บริเวณลำเหมืองลึก บ้านป่าเห็ว หมู่ท ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า สนามฟุตบอล บ้านป่าเห็ว หมู ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1231 25 ต.ค. 2564 ขอขุดลอกวัชพืช บริเวณลำเหมืองลึก บ้านป่าเห็ว หมู่ท ขอตัดหญ้าไหล่ถนนลาดยาง เลียบลำเหมืองลึก บ้านป่าเห็ ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1232 26 ต.ค. 2564 นางวิไลวรรณ สวนกัน ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1233 26 ต.ค. 2564 นางรุจิรา เพ็ญวิจิตร กิ่งต้นขี้เหล็กหัก ทำให้สายไฟขาดหลุดออกจากตัวบ้าน กองช่าง แสดง
1234 26 ต.ค. 2564 นายชาญณรงค์ มโนปัญญา ท่อระบายน้ำทิ้งทางสายหลักน้ำไม่ไหลลงสู่แม่น้ำปิงห่ กองช่าง แสดง
1235 27 ต.ค. 2564 นางสาวศรีวัย แก้วยะ ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1236 28 ต.ค. 2564 นายอดิศัย โพธิ ขอความอนุเคราะห์ต่อสายไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1237 28 ต.ค. 2564 นางสงวน มณีขัติย์ ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1238 28 ต.ค. 2564 นายสุทัศน์ ศรีวิชัย ขอสนับสนุนรถแบ็คโฮ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1239 28 ต.ค. 2564 นางอัญชลี มะโนคำ ขอหนังสือรับรองความเสียหายวาตภัย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1240 29 ต.ค. 2564 นายกิตศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอตัดกิ่งไม้ทับสายไฟฟ้า ซอย 7 หมู่ที่ 5 กองช่าง แสดง
1241 29 ต.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอช่วยเก็บขยะอันตราย (หลอดไฟ) บริเวณลานอเนกประสงค์ ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
01 29 ต.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าหักโค่น ข้างกำแพงวัดป่าเห็ว สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1242 01 พ.ย. 2564 นายพัฒนพงษ์ พุทธปวน ฝนตก น้ำท่วมขังผิวถนนสาธารณะ กองช่าง แสดง
1243 01 พ.ย. 2564 นางสาววรษฐา กันทะวัง ขอนำส่งประชาชนไป รพ.ลำพูน ตามทีหมอนัด ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1244 01 พ.ย. 2564 น.ส.สุรีทิพย์ กันทะวงค์ ขอความอนุเคราะห์รับส่งผู้ป่วยติดเตียง ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1245 01 พ.ย. 2564 นายชาติชาย สิริสายัณห์ ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1246 02 พ.ย. 2564 นายจิรวัฒน์ อุเทน ข่วยตัดต้นไม้บริเวณสายไฟแนวสายไฟ(เนื่องจากเกิดลมฝน กองช่าง แสดง
1247 02 พ.ย. 2564 นายกิติพงษ์ นันติสิงห์ ขอแจ้งไฟกิ่งเสีย ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1248 02 พ.ย. 2564 นางวิไล ธรรมิธรรม ที่อยู่อาศัยเก่าแก่ผุพังไม่สามารถขึ้นอยู่ได้ (เป็น ดำเนินการเรียบร้อย กองสวัสดิการสังคม แสดง
1279 03 พ.ย. 2564 นางสาววันทนีย์ อุตอุโมงค์ ส่งผู้ป่วยติดเตียงไปทำแผลกดทับที่โรงพยาบาลลำพูนใกล ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1250 04 พ.ย. 2564 นางเพ็ญลินี ศิลป์สุวรรณ ขอรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง ไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1251 05 พ.ย. 2564 นางสาวจุไรรัตน์ ทาอุโมงค์ ขอรถรับส่งผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1252 09 พ.ย. 2564 สภยุทธ สุรินธรรม ขอช่วยติดตั้งหลอดไฟฟ้า ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1253 10 พ.ย. 2564 นางสาววันทนีย์ อุตอุโมงค์ ขอรถ EMS รับ-ส่ง ผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ไม่สามารถดำเนินการได้ คืนเรื่องกลับศูนย์ช่วยเหลือประชาชน สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1254 10 พ.ย. 2564 นายสุรัตน์ กัณทอุโมงค์ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่งบริเวณหน้าบ้าน ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1253 10 พ.ย. 2564 นางสาววันทนีย์ อุตอุโมงค์ ขอรถ EMS รับ-ส่ง ผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ไม่สามารถดำเนินการได้ คืนเรื่องกลับศูนย์ช่วยเหลือประชาชน สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1254 10 พ.ย. 2564 นายสุรัตน์ กัณทอุโมงค์ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่งบริเวณหน้าบ้าน ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1255 10 พ.ย. 2564 ร.ต ครรลอง พุธทา ขอสำเนาหนังสือร้องเรียน กองสาธารณสุข แสดง
1256 10 พ.ย. 2564 นายศักดา แหล่งอุโมงค์ ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1257 11 พ.ย. 2564 นางสาววันทนีย์ อุดอุโมงค์ ขอรถ รับ ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1258 11 พ.ย. 2564 นายอภิชาติ อูปคำ น้ำท่วมสวนลำไยตาย ขอแก้ไขด่วนครับ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1259 11 พ.ย. 2564 นายถาวร จินาเดช ขุดลอก เหมืองกู่ของหมู่ที่ 5 กองช่าง แสดง
1260 11 พ.ย. 2564 นายบุญมี เสาร์เจริญ ขอเจ้าหน้าที่ช่วยตัดต้นไม้ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1261 12 พ.ย. 2564 นายมนตรี ขันศรี ขอความกรุณาสำรวจ และซ่อมถนน กองช่าง แสดง
1262 15 พ.ย. 2564 นางลา ศรีวิชัย แจ้งการจัดเก็บขยะบ้านป่าเส้า ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1263 15 พ.ย. 2564 นายเสาร์แก้ว มณีขัติ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1264 16 พ.ย. 2564 นางสาวศติยา ขันศรี ขออนุเคราะห์รถ รับ-ส่ง ผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1265 16 พ.ย. 2564 นายสุคนธ์ ศรีวิชัย ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1266 16 พ.ย. 2564 นายสุคนธ์ ศรีวิชัย ขอวางท่อในลำเหมือง กองช่าง แสดง
1267 17 พ.ย. 2564 นางอัญชลี ปันเจริญ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1268 19 พ.ย. 2564 นายบุญเลิศ ศรีวิชัย แจ้งขอทำการตัดหญ้า กองสาธารณสุข แสดง
1269 22 พ.ย. 2564 นายนิพนธ์ มานะวะ ขอความอนุเคราะห์นำส่งผู้ป่วยไปยัง รพ.ลำพูน นายคำ ม ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1270 22 พ.ย. 2564 นายเฉลิม เขียวเจริญ ขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิงควบคุมการเผาศพ ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1271 22 พ.ย. 2564 นางเพ็ญสินี ศิลป์สุวรรณ ขอรถรับส่งผู้ป่วยติดเตียงชื่อ นายธนเดช มณีรัตน์ ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1272 22 พ.ย. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอซ่อมแซมหลอดสปอร์ตไลท์ สนามฟุตบอล บ้านป่าเห็ว หมู ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1273 23 พ.ย. 2564 นายธนภัทร กันยา ขอรถแม็คโครกำจัดวัชพืช กองช่าง แสดง
1274 24 พ.ย. 2564 สท.ดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์ ขอเจ้าหน้าที่รับผิดชอบช่วยตัดแต่งกิ่งไม้ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1725 24 พ.ย. 2564 สท.ดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์ ขอเจ้าหน้าที่ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ กองช่าง แสดง
1276 25 พ.ย. 2564 นายพัฒนพงษ์ พุทธปวน ไฟสปอตไล้ลานกีฬาชุมชนเสีย (ดับ) กองช่าง แสดง
1277 25 พ.ย. 2564 นายพัฒนพงษ์ พุทธปวน เสาไฟฟ้าเอน กองช่าง แสดง
1278 25 พ.ย. 2564 นายพัฒนพงษ์ พุทธปวน ต้นไม้สูงใหญ่ ขึ้นข้างถนนและใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1279 25 พ.ย. 2564 นางสาววันทนีย์ อุดอุโมงค์ ขอรถ EMS รับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1280 26 พ.ย. 2564 นางประไพศรี ล้านแปง ขอซ่อมไฟกิ่ง บ้านป่าเส้า จำนวน 2 จุด ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1281 26 พ.ย. 2564 นางสาวอริสรา ภูรธนพิทักษ์ ขอรถรับส่งผู้ป่วยติดเตียง ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1282 29 พ.ย. 2564 นายธนภัทร กันยา ขอสนับสนุนรถแม็คโคร กองช่าง แสดง
1283 29 พ.ย. 2564 นายธนภัทร กันยา ขอรถดับเพลิงฉีดล้างทำความสะอาดสุสานป่าเส้า สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1284 29 พ.ย. 2564 นางสาวสุรีทิพย์ กันทะวงศ์ ขอรถรับ-ส่งผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1285 29 พ.ย. 2564 นายศักดา แหล่งอุโมงค์ ขอรถแม็คโคร กองช่าง แสดง
1287 29 พ.ย. 2564 สท.บุญส่ง สุวรรณ ขอหินคลุกหรือหินลูกลังเพื่อปรับพื้นที่ถนน กองช่าง แสดง
1288 29 พ.ย. 2564 สท.บุญส่ง สุวรรณ ขอเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมลงสำรวจ วัชพืนผักตบชวา ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1889 29 พ.ย. 2564 สท.บุญส่ง สุวรรณ ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1890 30 พ.ย. 2564 นายพิเชฐ ณ ลำปาง แจ้งเรื่องผู้ทิ้งขยะไม่เป็นที่ กองสาธารณสุข แสดง
1290 01 ธ.ค. 2564 นางเจิมขวัญ จันท์เต๊ง ขอรถรับส่งผู้ป่วย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1290 02 ธ.ค. 2564 นางสายแก้ว อินต๊ะมล ขอแจ้งซ่อมไปกิ่งเสีย กองช่าง แสดง
1293 02 ธ.ค. 2564 นางเพ็ญสินี ศิลป์สุวรรณ ขอรถรับ ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1294 03 ธ.ค. 2564 นายสรวิศ บุญป้อ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบรางรถไฟ กองช่าง แสดง
1295 03 ธ.ค. 2564 นางสาวดวงเดือน อินสินธุ์ กำจัดผักชบชวาหน้าวัดป่าเห็วหลัง รร.อนุบาลเมืองลำพู สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1296 03 ธ.ค. 2564 นายมนตรี ขันศรี ขอรถแม็คโคร กองช่าง แสดง
1297 07 ธ.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอติดตามความคืบหน้า การขยายเขตไฟกิ่ง บ้านป่าเห็ว ห กองช่าง แสดง
1298 07 ธ.ค. 2564 นางสาวศรีวัย แก้วยะ ขอความอนุเคราะห์นำส่ง ผู้ป่วยติดเตียงตามหมอนัด สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1299 07 ธ.ค. 2564 นางกฤษณา คำภีระบุรี ขอยางมะตอย 12 ถุง ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ กองช่าง แสดง
1300 08 ธ.ค. 2564 นายบถญเป็ง ตาใจ ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1301 08 ธ.ค. 2564 นายประสิทธ์ เพ็งกาด ขออนุญาตเปิดกาดก้อม ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1302 08 ธ.ค. 2564 นายมนตรี ขันศรี ขอความอนุเคราะห์รถแม็คโครขุดลอกลำเหมืองป่าคา กองช่าง แสดง
1303 09 ธ.ค. 2564 นายบุญส่ง สุวรรณ ขอหินคลุกปรับถนน ขุดลอกลำเหมือง กำจัดวัชพืช กองช่าง แสดง
1304 09 ธ.ค. 2564 นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1305 09 ธ.ค. 2564 นางสมสกุล อินทรตัง ขอความอนุเคราะห์ไฟแสงสว่าง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1307 13 ธ.ค. 2564 นางสาววันทนีย์ อุดอุโมงค์ ขอรถ EMS รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1308 13 ธ.ค. 2564 นายนิพนธ์ มานะวะ ขอเจาะวางท่อผ่านถนน กองช่าง แสดง
1309 13 ธ.ค. 2564 นายสิรพงศ์ กุศล ขอความกรุณาความช่วยเหลือด้านการตัดแต่ง กิ่งไม้ใหญ่ กองช่าง แสดง
1310 14 ธ.ค. 2564 นายสงการานต์ ปันโน ขอเนินชลอความเร็ว กองช่าง แสดง
1311 15 ธ.ค. 2564 นางสาววันทนีย์ อุดอุโมงค์ ขอรถรับ-ส่งผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1312 17 ธ.ค. 2564 เกวลิน อินภักดี ไฟกิ่งพัง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1313 17 ธ.ค. 2564 นางรัตนา บัวซอย ขอรถรับ-ส่ง และรถกระจายเสียงแห่ไปป่าช้า ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1314 17 ธ.ค. 2564 กฤษกร ยะกรุณา ขอยืมกรวยจราจร ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1315 17 ธ.ค. 2564 นายศักดา แหล่งอุโมงค์ ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1316 17 ธ.ค. 2564 เจิมขวัญ จันทเต็น ขอรถรับ ส่ง ผู้ป่วย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1317 20 ธ.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ซ่อมแซมไฟกิ่งชำรุด ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1318 20 ธ.ค. 2564 นางสาววันทนีย์ อุดอุโมงค์ ขอรถรับส่งผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1319 20 ธ.ค. 2564 นางปาสิดา วงศ์สุพรรณ ล้างทำความสะอาดตลาด สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1320 20 ธ.ค. 2564 นายบรรเทิง มงคล กิ่งไม้ยื่นออกนอกถนน และต่ำ กองช่าง แสดง
1321 20 ธ.ค. 2564 สท.บุญส่ง สุวรรณ ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1322 20 ธ.ค. 2564 สท.บุญส่ง สุวรรณ ขอรถกระเช้าพร้อมเจ้าหน้าที่ตัดกิ่งไม้ และติดตั้งโค ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1323 20 ธ.ค. 2564 สท.มนตรี ขันศรี ขอความกรุณาตัดหญ้า ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1324 20 ธ.ค. 2564 สท.มนตรี ขันศรี ขอความกรุณาเทแอสพัลทับ สะพานหลังป่าช้า ม.1 กองช่าง แสดง
1325 20 ธ.ค. 2564 นายธนภัทร กันยา ขอรถแมคโครเพื่อนำไปช่วยขุดลอกคลอง กองช่าง แสดง
1326 20 ธ.ค. 2564 นางสาววันทนีย์ อุดอุโมงค์ ขอรถรับ-ส่งผู้ป่วย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1327 22 ธ.ค. 2564 นางสาวอารียา เผ่าต๊ะใจ ขอรถกระเช้า ไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ กองช่าง แสดง
1328 23 ธ.ค. 2564 นางสาวศรีวัย แก้วยะ ขอรถรับส่งไปโรงพยาบาล ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1329 27 ธ.ค. 2564 ทัศนีย์ ปากองวัน ขออนุเคราะห์รถแห่นำศพ/ขออพปร.รักษาความปลอดภัย/ขอรถ ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1330 27 ธ.ค. 2564 นายพัฒน์ ปันแก้ว ขอซ่อมไฟกิ่งเสีย 1 จุด ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1331 27 ธ.ค. 2564 นางสาววัทนีย์ อุดอุโมงค์ ขอรถประชาสัมพันธ์เพื่อนำขบวนศพ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1332 27 ธ.ค. 2564 นางเจิมขวัญ จันทเต็น ขอรถ รับ-ส่ง ไปโรงพยาบาล ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1333 27 ธ.ค. 2564 นางเพ็ญสินี ศิลป์สุวรรณ ขอรถรับ-ส่วผู้ป่วยติดเตียงไปโรงพยาบาล ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1334 28 ธ.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ สนามฟุตบอล บ้านป่าเห็ว ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1335 28 ธ.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอขุดลอกวัชพืช ในลำเหมืองซอย กรณีรถแบ็คโฮ ไม่สามาร ไม่สามารถดำเนินการได้ คืนเรื่องกลับศูนย์ช่วยเหลือประชาชน กองช่าง แสดง
1335 28 ธ.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ติตามความก้าวหน้า ขอขยายเขตไฟกิ่ง สายพาดดับ ดวงโคม ไม่สามารถดำเนินการได้ คืนเรื่องกลับศูนย์ช่วยเหลือประชาชน กองช่าง แสดง
1337 28 ธ.ค. 2564 นางสาวปาลิดา วงค์สุวรรณ ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1338 28 ธ.ค. 2564 นางนงคราญ โกนสัก ขอรถฉุกเฉิน รับผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1339 29 ธ.ค. 2564 นายประสิทธิ เพ็งกาศ ขอรถน้ำล้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ 1 ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1340 29 ธ.ค. 2564 นายฉลอง จายอุโมงค์ ขอรถรับส่งยายกลับบ้าน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1341 07 ม.ค. 2565 นายมนตรี ขันศรี ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา กองการศึกษา แสดง
1342 07 ม.ค. 2565 นางสาวพัชรรักษ์ ใจคำปิง ขอซ่อมไฟกิ่ง ไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ กองช่าง แสดง
1343 07 ม.ค. 2565 นายดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์ ขอสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา กองการศึกษา แสดง
1344 07 ม.ค. 2565 นางรัตนา พุทธปวน ขอขุดลอกลำเหมือง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1345 07 ม.ค. 2565 ว่าที่ ร.ต.ภุชงค์ สิริปฐมรัตนกุล ขอซ่อมป้าย และ ไฟสัญญาณ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1346 07 ม.ค. 2565 นางรัตนา พุทธปวน ไฟกิ่ง ซอย 3 ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1347 07 ม.ค. 2565 นางจันทรดี อินตาใจ ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1348 10 ม.ค. 2565 นายอภิชาติ อุปคำ เสียงตามสาย (สายขาด) ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1349 10 ม.ค. 2565 นางทองเปา ทิพย์ลือ ขออนุเคราะห์ตัดต้นไม้ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1350 11 ม.ค. 2565 นายสมิงจิรวงศ์ ณ เชียงใหม่ ติดตั้งลำโพงเสียงตามสาย ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1351 11 ม.ค. 2565 นายสมิงจิรวงศ์ ณ เชียงใหม่ ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1352 11 ม.ค. 2565 นายสมิงจิรวงศ์ ณ เชียงใหม่ ถนนมีรอยร้าว ไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ กองช่าง แสดง
1353 11 ม.ค. 2565 นายชาติชาย เมืองลือ ซ่อมแซมฝาปิดน้ำ ทางเดินเข้าบ้านชำรุด บ้านสันกับตอง กองช่าง แสดง
1354 11 ม.ค. 2565 นายมนตรี ขันศรี ขออนุเคราะห์รถกระเช้า ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1355 12 ม.ค. 2565 นายฉลอง จายอุโมงค์ ขอรถรับแม่ไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1356 12 ม.ค. 2565 นายสุวิทย์ ญาณศร เก็บสายไฟ/สายโทรศัพท์ หย่อนยานไม่เป็นระเบียบ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1357 13 ม.ค. 2565 นายบุญส่ง สุวรรณ แจ้งเรื่องซ่อมไฟกิ่ง ม.11 บ้านแม่ร่องน้อย ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1358 14 ม.ค. 2565 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ติดตั้งสปอร์ตไลท์ หน้าโรงเรียนเอนุบาลป่าเห็ว ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1359 14 ม.ค. 2565 นางคำน้อย เสมอใจ ขอความช่วยเหลือรถรับส่งไปโรงพยาบาล สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1360 17 ม.ค. 2565 นางสาวธนัชญน์ โพธา ต้นไม้ กิ่งไม้ใหญ่ หักโค่น จากพายุ เมื่อช่วงวันืั้ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1 18 ม.ค. 2565 ชาวบ้าน ไฟกิ่งชำรุด กองช่าง แสดง
1361 19 ม.ค. 2565 นายสำราญ มโนชัย กิ่งไม้หักพาดสายไฟ-โทรศัพท์ กองช่าง แสดง
1362 19 ม.ค. 2565 นายคนธรรพ์ มณีรัตน์ ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1363 19 ม.ค. 2565 นายบุญส่ง วงค์สถาน ซ่อมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
1364 19 ม.ค. 2565 สมบูรณ์ สุวรรณแสง ไฟกิ่งหน้าบ้านไม่ออก / หน้าบ้านเป็นแอ่งหลุมน้ำขัง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1365 19 ม.ค. 2565 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ซ่อมแซมตาข่ายเหล็ก ด้านหลังประตูฟุตบอล สนามฟุตบอล ไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ กองช่าง แสดง
1366 19 ม.ค. 2565 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ กองช่าง แสดง
1367 19 ม.ค. 2565 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ซ่อมแซมหลอดไฟสปอรืทไลท์ สนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 ( แจ้ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1368 19 ม.ค. 2565 นางเพ็ญสินี ศิลป์สุวรรณ ขอรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1369 20 ม.ค. 2565 นางสาวนิตยา ปาระโมงค์ ขอรถรับ-ส่ง ตรวจ ATK ir"]er^o ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1370 21 ม.ค. 2565 นายมารินทร์ สินธุยา รุกล้ำพื้นที่สวน สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1371 21 ม.ค. 2565 นางสาววริสรา ภูริชนพิทักษ์ ต้องการรถ รับ-ส่ง แม่ ไปโรงพยาบาล ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1372 21 ม.ค. 2565 นายธนภัทร กันยา ขอรับการสนับรถแบ๊คโฮ กองช่าง แสดง
1373 21 ม.ค. 2565 นายสมิงจิรวงศ์ ณ เชียงใหม่ ซ่อมไฟกิ่ง/ลาดยาง OVERLAY ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1374 21 ม.ค. 2565 นายสมิงจิระวงศ์ ณ เชียงใหม่ ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1375 25 ม.ค. 2565 นางบัวคำ มะโนคำ ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1376 25 ม.ค. 2565 นายพงศ์ธร หิรัญ ขอดูกล้องวงจรปิด ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1377 31 ม.ค. 2565 นายดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์ ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า กองช่าง แสดง
1378 31 ม.ค. 2565 นางสาวจีรวรรณ เพ็ญสิทธิ์ ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1379 31 ม.ค. 2565 นายมนตรี ขันศรี ขอความอนุเคราะห์รถแบ๊คโฮ กองช่าง แสดง
1380 31 ม.ค. 2565 นายมนตรี ขันศรี ติดตั้งป้ายบอกซอย ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1381 31 ม.ค. 2565 นายมนตรี ขันศรี ซ่อมแซมถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1382 31 ม.ค. 2565 นางปาลิตา วงศ์สุพรรณ ขอรถน้ำ ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1383 31 ม.ค. 2565 นายประสิทธิ์ เพ็งกาศ ขอรถรับส่งผู้ป่วย รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1384 02 ก.พ. 2565 นางสาวสุจิตรา พรหมฟ้า ขอรถรับ ส่ง ผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1385 02 ก.พ. 2565 นายบุญ สุวรรณ ขอย้ายเสาไฟฟ้า กองช่าง แสดง
1386 02 ก.พ. 2565 นายสมศักดิ์ กันทะอุโมงค์ ขอย้ายเสาไฟฟ้าที่ลุกล้ำอยู่ในเขตถนน กองช่าง แสดง
1387 02 ก.พ. 2565 นางอรนพ อินิจา ขอเก็บลำไยแห้ง ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1388 02 ก.พ. 2565 นายมนตรี ขันศรี ขอความกรุณาตัด+แต่งต้นหูกวาง บริเวณข้างสนามฟุตซอล ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1389 02 ก.พ. 2565 นายมนตรี ขันศรี ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1390 03 ก.พ. 2565 นายกัลบาณวัฒน์ อุตตะรี ขอความอนุเคราะห์หินคลุก ดินลูกรัง พร้องเตรื่องจักร กองช่าง แสดง
1391 07 ก.พ. 2565 นายสมิงจิระวงศ์ ณ เชียงใหม่ ตรวจสอบถนนลาดยาง (มีรอยร้าว) กองช่าง แสดง
1392 08 ก.พ. 2565 นายกันทรากร สินต๊ะ ติดตั้งไฟกิ่งทางถนนสาธารณะ กองช่าง แสดง
1393 08 ก.พ. 2565 นายประสิทธิ เพ็งกาศ ทิ้งถุงพลาสติก กองสาธารณสุข แสดง
1394 08 ก.พ. 2565 พระอานนท์ ทองอินทร์ ขอตัดหญ้า กองสาธารณสุข แสดง
1395 09 ก.พ. 2565 นางสาวฉวีวรรณ แหล่งอุโมงค์ ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1396 11 ก.พ. 2565 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ซ่อมแซมถนนลาดยาง ไหล่ถนนทรุดตัว บริเวณถนนนาทราย ซอ กองช่าง แสดง
1397 11 ก.พ. 2565 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอขุดลอกลำเหมืองลึก เนื่องจากมีวัชพืชกีดขวางการไหล กองช่าง แสดง
1398 11 ก.พ. 2565 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ซ่อมแซมพื้นสะพาน บริเวณลานปิงห่าง กองช่าง แสดง
1399 11 ก.พ. 2565 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงวกัน ขอขุดลอกลำเหลืองฮ่อง ม.5 เนื่องจากมีวัชพืชขึ้นหนาแ กองช่าง แสดง
1400 14 ก.พ. 2565 นางเพ็ญสินี ศิลป์สุวรรณ ขอรถ รับ - ส่ง ผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1401 14 ก.พ. 2565 นายสมศักดิ์ คำฟู เหตุกิ่งไม้ ใบไม้ ลุกล้ำ เข้ามาในพื้นที่ ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1402 17 ก.พ. 2565 นายมานพ จรอุโมงค์ ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1403 18 ก.พ. 2565 นางวันเพ็ญ ส่งน้อย ขอรถรับ ส่ง อสม.ร่วมประชุม ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1404 18 ก.พ. 2565 นายสมิงจิระวงศ์ ณ เชียงใหม่ ขอติดไฟสปอตไลท์ กองช่าง แสดง
1405 18 ก.พ. 2565 รตอ.รุ่งชัย วังธิยอง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ห้องน้ำ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1406 21 ก.พ. 2565 นายประสิทธิ์ เพ็งกาศ ขอรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1407 21 ก.พ. 2565 นายมนตรี ขันศรี ขออนุเคราะห์ตัดต้นไม้ กองช่าง แสดง
1408 21 ก.พ. 2565 นายมนตร ขันศรี ขอความกรุณาซ่อมแซมถนนทรุด กองช่าง แสดง
1409 21 ก.พ. 2565 นายบุญส่ง สุวรรณ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ด้านการจราจร ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1410 21 ก.พ. 2565 นายบุญส่ง สุวรรณ ขออนุเคราะห์สนับสนุนรถประชาสัมพันธ์/รถกระเช้า กองช่าง แสดง
1411 22 ก.พ. 2565 นายธีรศักดิ์ ถาวร ขอติดตั้งหลอดไฟ กองช่าง แสดง
1412 22 ก.พ. 2565 นางนงลักษณ์ กันทะอุโมงค์ ขอรถรับส่งกลุ่มเสี่ยงไปตรวจ RT-PCR ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1413 24 ก.พ. 2565 นายพิเชฐ ณ ลำปาง ขอความอนุเคราะห์วช่อมแซมถนน กองช่าง แสดง
1414 24 ก.พ. 2565 นายวิวัฒน์ พรหมยะ ขอต่อเติมท่อระบายน้ำ กองช่าง แสดง
1415 28 ก.พ. 2565 นายบุญยิ่ง อุดเจริญ ขออนุเคราะห์รถแบ๊คโฮ กองช่าง แสดง
1416 28 ก.พ. 2565 ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี น้ำขัง เน่าเหม็น สีดำ มีการเพาะพันธุ์ยุง กองสาธารณสุข แสดง
1417 28 ก.พ. 2565 ส.ท.บุญส่ง สุวรรณ ขอช่วยบริการและดำเนินการตัดหญ้า ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1418 28 ก.พ. 2565 นายปัญญา ปวนเจริญ ขอรถแบ๊คโฮ กองช่าง แสดง
1419 01 มี.ค. 2565 นางญาภัค สายเย็นใจ ขอรถรับ ส่ง ผู้ป่วย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1420 01 มี.ค. 2565 นายศุภกฤษ์ สุภสินธุ์ ให้ดำเนินการซ่อมเสียงตามสาย กองช่าง แสดง
1421 02 มี.ค. 2565 นางพิศมัย หล้าปินตา ไฟกิ่งไมออก ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1422 02 มี.ค. 2565 นายนิคม วงค์สุวรรณ ขอดินหรือลูกรัง และยางมะตอย กองช่าง แสดง
1423 02 มี.ค. 2565 นางสาวโชติกา เครือมณี แสงสว่างไม่เพียงพอทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นไม่ชั กองช่าง แสดง
1424 02 มี.ค. 2565 นางสวาโชติกา เครือมณี ถนนทรุดตัวเกือบ 20 เมตร เป็นทางยาวทำให้เกิดความเสี กองช่าง แสดง
1425 02 มี.ค. 2565 นางสาวปุณญาดา ช่างพาน การต่อเติมของเพื่อนบ้าน กองช่าง แสดง
1426 02 มี.ค. 2565 นายบุญเลิศ ศรีวิชัย ขอซ่อมแซมถนน กองช่าง แสดง
1427 07 มี.ค. 2565 นายกีรติ อุ่นแก้ว ขอประสานกับกรมทางหลวง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายป่ กองช่าง แสดง
1428 07 มี.ค. 2565 ร้อยโทถวิล จันต๊ะราชา ขอความอนุเคาระห์ซ่อมไฟกิ่ง จำนวน 5 จุด ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1429 08 มี.ค. 2565 ร.ต.ครรลอง พุทธา ขอสำเนาใบอนุญาตให้ตั้งอู่ซ่อมรถขนาดใหญ่ ที่หมู่ 10 กองสาธารณสุข แสดง
1430 08 มี.ค. 2565 นายวินัย อินตะโมงค์ ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บขยะมูลฝอย กองสาธารณสุข แสดง
1431 08 มี.ค. 2565 นายสมิงจิระวงศ์ ณ เชียงใหม่ ซ่อมแซมหลอดไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1432 08 มี.ค. 2565 นายสมิงจิระวงศ์ ณ เชียงใหม่ ติดตั้งไฟกิ่ง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1433 08 มี.ค. 2565 นายสมิงจิระวงศ์ ณ เชียงใหม่ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาริมทาง/จัดวางระเบียบลำโพงเสียงต กองช่าง แสดง
1434 08 มี.ค. 2565 นายสมิงจิระวงศ์ ณ เชียงใหม่ เพิ่มเติมไฟกิ่ง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1435 08 มี.ค. 2565 นายสมิงจิระวงศ์ ณ เชียงใหม่ ปรับพื้นที่ดิน/ใส่สปอตไลท์ กองช่าง แสดง
1436 09 มี.ค. 2565 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอตัดต้นปาล์ม จำนวน 2 ต้น ข้างอาคาร อสม.หมู่ 5 สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1437 09 มี.ค. 2565 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอซ่อมไฟกิ้่ง ชำรุด จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1438 10 มี.ค. 2565 นายประสิทธิ์ เพ็งกาศ ขอรถนำส่งคนไข รพ.มหาราชเชียงใหม่ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1439 11 มี.ค. 2565 นายกิตติพงษ นันติสิงห์ ขอ อปพร. และรถน้ำ ทำความสะอาดป่าช้า ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1440 11 มี.ค. 2565 จ.ส.อ.กิตติ์กมล ละวรรณา ขอ อปพร. และรถน้ำ ทำความสะอาดป่าช้า ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1441 11 มี.ค. 2565 นายฉลอง จายอุโมงค์ แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1 13 มี.ค. 2565 พิมพ์นารา สินเทียม น้ำแม่กวงดำเน่าเสียส่งกิ่นเหม็นมาก สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1442 14 มี.ค. 2565 นายบุญส่ง สุวรรณ ไฟกิ่งดับทั้งหมู่บ้าน มาสามคืนแล้ว ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1443 14 มี.ค. 2565 นายบุญส่ง สุวรรณ กำจัดวัชพืช น้ำเน่าเหม็นในลำน้ำกวง /ร่องเชี่ยว หมู ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1444 15 มี.ค. 2565 นางจันทร์ขจร คงสมัย ขอรถประชาสัมพันธ์ พร้อม อปพร.งานศพแม่ศรีแก้ว ศรีวิ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1445 16 มี.ค. 2565 นางยุพิน จันทร์คุณา ขอรถฉุกเฉินรับผู้ป่วยติดเตียง ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1446 16 มี.ค. 2565 นายบุญเป็ง ตาใจ กระมอง (โค้ง) ชำรุด แตก หมดสภาพ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1447 16 มี.ค. 2565 นายธนภัทร กันยา ได้รับความเดือดร้อนลูกบอลเข้าบ้าน ดำเนินการเรียบร้อย กองการศึกษา แสดง
1448 18 มี.ค. 2565 นางยุพิณ จันทร์คุตวา ขอความอนุเคราะห์รับส่งผู้ป่วย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1449 18 มี.ค. 2565 นางวันทนี ทรพิงค์ ขอรับผู้ป่วยกลับบ้าน สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1450 18 มี.ค. 2565 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอตัดต้นไผ่ ซอย 10 หมู่ 5 กีดขวางการจราจรภายในหมู่ กองช่าง แสดง
1451 18 มี.ค. 2565 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอย้ายเครื่องเสียงตามสาย และซ่อมเสียงตามสาย ม.5 กองช่าง แสดง
1452 21 มี.ค. 2565 นายณรงค์ศักดิ์ จำรูญหิน ขอตัดหญ้า วัชพืช ซอยแขก กองสาธารณสุข แสดง
1453 22 มี.ค. 2565 นายสุวิทย์ ญาณะศณ วัชพืชขวางทางน้ำไหล กองช่าง แสดง
1454 22 มี.ค. 2565 นายอดศวร จรรยา ขอความอนุเคราะห์เก็บขยะ ใบไม้ กิ่งไม้ ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1455 24 มี.ค. 2565 นายณัฐพงศ์ คนงาน ซ่อมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
1459 25 มี.ค. 2565 นางกฤษณา คำภีระบุรี ขอซ่อมแซมถนนชำรุด - สายวัฒนธรรม หมู่ที่ 9 กองช่าง แสดง
1457 28 มี.ค. 2565 นายมตรี ขันศรี ขอรถแบ๊ตโฮ กองช่าง แสดง
1458 28 มี.ค. 2565 นายศุภกฤษณ์ สุภสินธุ์ ขอซ่อมไฟกิ่งชำรุด จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 5 ซอย 13 ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1459 29 มี.ค. 2565 นางสาวกฤตยพร ปราณี เก็บเศษต้นไม้ กิ่งไม้ กองสาธารณสุข แสดง
1460 29 มี.ค. 2565 นางกฤษณา คำภีระบุรี ขอซ่อมไฟกิ่ง 2 จุด กองช่าง แสดง
1461 30 มี.ค. 2565 นางสาวภัทรวดี ประกาศิตสีมา เสาไฟฟ้าแรงสูง ตั้งอยู่ใกล้กับตัวบ้านและมีการเอียง กองช่าง แสดง
1409 31 มี.ค. 2565 นางสาวกฤตยพร​ ปราณี ขอเทศบาลช่วยเก็บต้นไม้​ ที่ตัดแล้วไปทิ้งที่อื่น​ ก ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1462 04 เม.ย. 2565 นายประสิทธิ์ เพ็งกาศ ขอรถนำส่งผู้ป่วย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1463 04 เม.ย. 2565 นางสาวนิตยา กาวารีย์ ตัดต้นไม้เนื่องจากยืนต้นตาย สำนักปลัดเทศบาล แสดง

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)