.

แสดงทั้งหมด 2 กองช่าง 145 กองสวัสดิการสังคม 4 กองสาธารณสุข 19 สำนักปลัดเทศบาล 33

เลขรับที่ วันที่แจ้ง ผู้ร้อง เรื่อง สถานะ หน่วยรับผิดชอบ หมายเหตุ
968 21 มิ.ย. 2564 นาย บุญทา เชตะวัน ดินถมปากท่อ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
969 21 มิ.ย. 2564 นายไพศาล ศรีวิชัย ตัดกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
970 21 มิ.ย. 2564 นายธนภัส กันยา ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งสน กองช่าง แสดง
971 21 มิ.ย. 2564 นายศุภชัย เนินรัตนพานิชย์ สำรวจถนนสายบ้านก่อม่วง-หนองช้างคืน กองช่าง แสดง
972 22 มิ.ย. 2564 นางวิลาวัลย์ บุญยะวงศ์ ขออนุเคราะห์รถโมบาย ดำเนินการเรียบร้อย กองสวัสดิการสังคม แสดง
973 22 มิ.ย. 2564 นางสุวิชญา ทาใจ ไฟกิ่งเสีย กองช่าง แสดง
974 23 มิ.ย. 2564 นายนิพนธ์ สมบูรณ์ชัย ขอความช่วยเหลือเรื่องไฟกริ่งเสีย กองช่าง แสดง
975 23 มิ.ย. 2564 นายพิชิต สุวิมลเจริญ ขออนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
977 24 มิ.ย. 2564 นายเกรียงศักดิ์ ลิ้มดิสพร ขอซ่อมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
978 24 มิ.ย. 2564 นายเกรียงศักดิ์ ลิ้มดิสพร พ่นยากันยุง ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
979 25 มิ.ย. 2564 นางวันเพ็ญ ส่งน้อย ขอความอนุเคราะห์รถขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล แสดง
980 28 มิ.ย. 2564 สท.บุญเลิศ ศรีวิชัย ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
981 28 มิ.ย. 2564 นายโอวาท พัฒนกรกูล ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนโคมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
982 28 มิ.ย. 2564 นางสาวสัธกานต์ ติขะธรรม แก้งไฟกิ่งชำรุด กองช่าง แสดง
983 29 มิ.ย. 2564 นายธนภัทร กันยา ขอความอนุเคราะห์กำจัดวัชพืชลำน้ำปิงห่าง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
984 29 มิ.ย. 2564 ส.อ สวน ขัดนาค ขอซ่อมไฟกิ่ง และตัดแต่งกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
985 30 มิ.ย. 2564 นายกฤษฎา ยะอูป ขอดูกล้องวงจรปิดสี่แยกแม่ร่องน้อย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
986 30 มิ.ย. 2564 นายบุญยิ่ง อุตเจริญ ขอซ่อมแซมถนนลูกรัง กองช่าง แสดง
987 01 ก.ค. 2564 นายธีราศักดิ์ ถาวร เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียในชุมชน และน้ำท่วม ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
988 02 ก.ค. 2564 นางปาลิตา วงค์สุวรรณ ขอรถน้ำเพื่อไปฉีดล้างองค์การตลาดป่าเห็ว ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
989 02 ก.ค. 2564 นายสมิงจิรวงศ์ ณ เชียงใหม่ ขอวางท่อในลำเหมืองสาธารณะ กองช่าง แสดง
990 05 ก.ค. 2564 นายอินสม สุกันทา ขอความอนุเคราะห์รถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
991 05 ก.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ตัดหญ้าสนามฟุตบอลบ้านป่าเห็ว หมู่ที่5 ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
992 05 ก.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ซ่อมแซมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
993 05 ก.ค. 2564 นายดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์ สะพานข้ามลำน้ำในชุมชนชำรุด กองช่าง แสดง
994 05 ก.ค. 2564 นางสาวสมพิศ เตปิน ขอความอนุเคราะห์ขุดล่องระบายน้ำ กองช่าง แสดง
995 06 ก.ค. 2564 นายฉลองชัย ปันเจริญ ขอช่อมไฟฟ้าไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
996 06 ก.ค. 2564 ว่าที่ร้อยตรีสนั่น พันุธ์ุุอุโมงค์ ขอทางเทศบาลจัดทำป้ายและช่วยเก็บขยะ ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
997 06 ก.ค. 2564 นายกัลยานวัฒน์ อุตตะรี ถนนทรุดตัว ดินยุบ กองช่าง แสดง
998 07 ก.ค. 2564 นายบุญส่ง สุวรรณ ขอรถกระเช้าเพื่อยกยอดปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
999 07 ก.ค. 2564 นายบุญส่ง สุวรรณ ขอรถโมบายรับผู้ไปร่วมงานศพ ดำเนินการเรียบร้อย กองสวัสดิการสังคม แสดง
1000 07 ก.ค. 2564 นายธนากร ทยานันทน์ ถนนทรุดตัว กองช่าง แสดง
1001 08 ก.ค. 2564 นายบัญญัติ สุขสัก ท่อลำเหมืองอุดตัน ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1002 08 ก.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน น้ำท่วมขังบ้านเรือนและพืชผักสวนครัวเสียหาย ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1003 08 ก.ค. 2564 นางพรวิภา ฟองมาลา ฝนตกนำ้ไหลเข้าบ้าน ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1004 08 ก.ค. 2564 นางสาวปราณี ปินตาโมงค์ ขอตัดหญ้าทางถนนเข้าบ้าน ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1005 09 ก.ค. 2564 นางมยุรา สุริยะมะโน ขออนุเคราะห์ดินลูกรังและหินคลุกถมต่อถนน กองช่าง แสดง
1006 09 ก.ค. 2564 นางกฤษณา คำภีระบุรี ขอรถฉีดน้ำท่อน้ำอุดตัน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1007 09 ก.ค. 2564 ผศ. วีระวัฒน์ พูลทวี ขอซ่อมแซมถนน กองช่าง แสดง
1008 09 ก.ค. 2564 นายสุริยะพงศ์ ปาลี ขอรถแม๊คโคไปขุดลอกลำเหมือง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1009 12 ก.ค. 2564 นายสมศักดิ์ กันทะอุโมงค์ กิ่งไม้หักใส่หลังคาบ้าน สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1010 12 ก.ค. 2564 นางจำรูญศรี กุยศรีกุล ขอตัดกิ่งไม้บริเวณข้างสวน กองช่าง แสดง
1012 12 ก.ค. 2564 นางสาวจุไรรัตน์ ทาอุโมงคื ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1013 13 ก.ค. 2564 นาย ภานุเดช จันทรสมา ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1014 13 ก.ค. 2564 นายบุญส่ง สุวรรณ ซ่อมไฟกิ่งหน้าบ้านนางทา ปัญญา ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1014 13 ก.ค. 2564 นางลัดดาพร กองเจริญ ตัดแต่งต้นเฟื้องฟ้า 2 ต้น ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1015 13 ก.ค. 2564 นางลัดดาพร กองเจริญ ตัดแต่งกิ่งต้นเฟื้องฟ้า ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1016 14 ก.ค. 2564 นายประสิทธ์ เป็งกาศ ขอย้ายกิ่งไม้ยางในหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ กองช่าง แสดง
1017 14 ก.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอซ่อมแซมไฟกิ่งดับ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1018 14 ก.ค. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอขุดลอกลำเหมืองฮ่อง บ.ป่าเห็ว รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1019 14 ก.ค. 2564 นายสมศักดิ์ กันทะอุโมงค์ ขอตัดแต่งกิ่งต้นไ้ม้สายป่าเห็ว-ริมปิง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองสาธารณสุข แสดง
1020 14 ก.ค. 2564 นาง รัตนา พุทธปวน ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าในหมู่บ้าน ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1021 14 ก.ค. 2564 นาง รัตนา พุทธปวน ตัดแต่งกิ่งไม้ รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1022 14 ก.ค. 2564 นายภูมินริชน์ หมื่นโพธิ์ ขอเพิ่มไฟกิ่ง 1 จุด รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1023 14 ก.ค. 2564 อ . ภักดี ไชยทิง ขอซ่อมไฟกิ่ง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1024 14 ก.ค. 2564 สท.มนตรี ขันศรี ถนนพังเป็นหลุมบ่อทำให้น้ำขัง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1025 14 ก.ค. 2564 สท.มนตรี ขันศรี ขอความกรุณาทำราวสะพาน รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1026 14 ก.ค. 2564 สท.มนตรี ขันศรี ซ่อมไฟกิ่ง 2 จุด รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1027 14 ก.ค. 2564 สท.มนตรี ขันศรี ขอความกรุณาตัดหญ้า-ต้นไม้เล็ก รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองสาธารณสุข แสดง
1028 15 ก.ค. 2564 นางสาว เกษศริน ไชยนำบิน ขอซ่อมไฟกิ่ง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1029 16 ก.ค. 2564 นายบุญส่ง สุวรรณ น้ำท่วมขังในบ้าน,สวน และในลำเหมืองส่งกลิ่นเหม็น รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1030 16 ก.ค. 2564 นายบุญส่ง สุวรรณ ขอคาวมอนุญาตย้ายเครื่องเสียงตามสายของเทศบาล รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1030 16 ก.ค. 2564 นายบุญส่ง สุวรรณ ขอความอนุเคราะห์ย้ายเครื่องเสียงตามสาย รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1031 16 ก.ค. 2564 นายธนภัทร กันยา ขอความอนุเคราะห์นำรถกระเช้าช่วยตัดแต่งกิ่งไม้ รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1032 16 ก.ค. 2564 สท.มนตรี ขันศรี ขอซ่อมไฟกิ่ง และตัดแต่งกิ่งไม้ในบริเวณเดียวกัน รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1033 16 ก.ค. 2564 สท.มนตรี ขันศรี ขอความกรุณานำรถกระเช้าปลดสายไฟเก่า ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1034 16 ก.ค. 2564 สท.มนตรี ขันศรี ย้ายเสาไฟจำนวน 2 ต้น อ รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1035 19 ก.ค. 2564 นายธีราศักดิ์ ถาวร ขอซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ กองช่าง แสดง
1036 19 ก.ค. 2564 นางปาลิตา วงคืสุบรรณ ขอรถน้ำเพื่อฉีดล้างทำความสะอาดองค์การตลาดกลางป่าเห ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1037 19 ก.ค. 2564 ร.ต.ครรลดา พุทธา ขอเอกสารใบคำร้องเพื่อนำไปเก็บไว้เป็นหลักฐาน ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1039 19 ก.ค. 2564 สท.กฤษณา คำภีระบุรี แจ้งขอซ่อมไฟกิ่ง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1038 19 ก.ค. 2564 สท. สวัสดิ์ อุ่นอุโมงค์ ไฟกิ่งเสีย รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1040 19 ก.ค. 2564 นาง เพ็ญสินี ศิลป์สุวรรณ ขอรถรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลำพูนกลับบ้าน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1041 20 ก.ค. 2564 นายแก่้วมูล กันทะสาม ขอซ่อมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
1042 21 ก.ค. 2564 นางอุดมลักษณ์ ประเที่ยง ขอรถเทศบาลไปรับผู้ป่วยกลับบ้าน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1043 21 ก.ค. 2564 นางมยุรา สุริยะมะโน ขอช่วยซ่อมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
1044 21 ก.ค. 2564 นางรุ่งทิพย์ หมื่นแสนยศ ขอซ่อมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
1045 22 ก.ค. 2564 นายบดินทร์ เอี่ยมสนธิ ขอรถฉีดน้ำไปล้างตลาดเช้าป่าเห็ว ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1046 23 ก.ค. 2564 สท.บุญส่ง สุวรรณ ลำเหมืองตื้นเขินมีวัชพืชจำนวนมาก กองช่าง แสดง
1047 23 ก.ค. 2564 สท บุญส่ง สุวรรณ น้่ำท่วมขัง ท่อน้ำอุดตัน เสาไฟฟ้าเอียงจะล้ม และขอค กองช่าง แสดง
1048 27 ก.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าข้างทางถนน ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1049 27 ก.ค. 2564 ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
1050 29 ก.ค. 2564 นางวิไลวรรณ สวนกัน ขอติดตั้งชื่อปากซอย กองช่าง แสดง
1051 30 ก.ค. 2564 นายดิเรก กันทาเจริญ ฝนตกน้ำท่วม สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1052 30 ก.ค. 2564 นายศักดา แหล่ออุโมงค์ ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
1053 30 ก.ค. 2564 นางคนืงนิจ นันแปง ขอช่วยตรวจสอบและแก้ไขท่อระบายน้ำไม่ทัน กองช่าง แสดง
1054 02 ส.ค. 2564 นางวันดี พรหมวงค์ ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1056 02 ส.ค. 2564 นางเพ็ญสินี ศิลป์สุวรรณ ขอรถรับส่งผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1056 02 ส.ค. 2564 lสท.ไกรฤทธิ์ หมื่นโพธฺ์ ขอเปลี่ยนรูปแบบสะพารข้ามลำน้ำปิงห่าง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1057 02 ส.ค. 2564 สท. ไกรฤทธิื หมื่นโพธิ์ ขอย้ายตำแหน่งภูมิทัศน์ กองช่าง แสดง
1058 02 ส.ค. 2564 นางกฤษณา คำภีระบุรี ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1059 03 ส.ค. 2564 ว่าที่ ร.ต.ภุชงค์ สิริปฐมรัตนกุล ไฟกิ่งชำรุด ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1060 04 ส.ค. 2564 นางสาว พรเพ็ญ เก็บเจริญ ขอรถรับ-ส่งผู็ป้วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1061 04 ส.ค. 2564 สท.บุญส่ง สุวรรณ น้ำเน่าเสียบริเวณน้ำแม่ร่องน้อย ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1062 04 ส.ค. 2564 สท.บุญส่ง สุวรรณ ซ่อมไฟกิ่ง 6 จุด ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1063 04 ส.ค. 2564 นางสาว จุไรรัตน์ ทาอุโมงค์ ขอรถรับส่งผู้ปวย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1064 05 ส.ค. 2564 *รับแจ้งเรื่องผ่านทางโทรศัพท์ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1065 06 ส.ค. 2564 นายอนุพัฒน์ จิระปุญโญ รถตู้คอนเทรนเน้อเกี่ยวกิ่งต้นไม้หักโค่น รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1066 06 ส.ค. 2564 นายมนตรี ขันศรี ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1067 09 ส.ค. 2564 น. ส.พรเพ็ญ เก็บเจริญ ขอ รถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1068 09 ส.ค. 2564 นางจันทร์ดี อินตาใจ ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1069 11 ส.ค. 2564 นายธนวัฒน์ จงศิริจรรยา ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1070 11 ส.ค. 2564 นางสาวธัญญวัฒน์ สิงห์รีวงค์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ ในซอยที่ 2 2 กองสาธารณสุข แสดง
1071 16 ส.ค. 2564 นางเรวดี ศรีทิพย์ ต้องการแสงสว่าง(ไฟกื่ง 1 จุด) ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1072 16 ส.ค. 2564 ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ไฟกิ่งดับ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1073 16 ส.ค. 2564 นายสมหวัง พิมลแดง น้ำเน่าเหม็น ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1074 16 ส.ค. 2564 นายสมหวัง พิบาลแดง ขอย้ายเสาต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ สอดคล้องให้เห กองช่าง แสดง
1075 16 ส.ค. 2564 นายสมหวัง พิบาลแดง ตัดแต่งกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
1076 16 ส.ค. 2564 นาย สมิงจิรวงศ์ ณ เชียงใหม่ ถนนชำรุด กองช่าง แสดง
1077 17 ส.ค. 2564 นางกฤษณา คำภีระบุรี ขอสนับสนุนรถราง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1078 17 ส.ค. 2564 นายบุญยิ่ง อุตเจริญ ขอซ่อมแซมสะพาน กองช่าง แสดง
1079 18 ส.ค. 2564 นายเกรียงศักดิ์ ลิมดิศพร ขอย้ายเสาไฟฟ้า กองช่าง แสดง
1080 19 ส.ค. 2564 จุไรรัตน์ ทาอุโมงค์ ขอรถรับ-ส่ง ไปโรงพยาบาล ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1081 19 ส.ค. 2564 นายมนตรี ขันศรี ขอซ่อมไฟกิ่ง บ้านอุโมงค์ ม.1จำนวน 3 จุด ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1082 19 ส.ค. 2564 ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี หินคลุกถมถนนเลียบรางรถไฟ รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1083 19 ส.ค. 2564 นางสาวโชติกา เครือมณี ขอช่วยตรวจสอบการติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์ กองช่าง แสดง
1084 20 ส.ค. 2564 นางอรทัย ด้วงสุยะ มีเสาสัญญาณรถไฟโค่นล้มหน้าร้าน ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1085 20 ส.ค. 2564 นางพัชรนัท คำภีระบุรี ขอซ่อมแซมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1086 23 ส.ค. 2564 นางบุศยพรรณ อาสิงสมานันท์ ปรับปรุงสภาพลู่วิ่งและเครื่องออกกำลังกาย รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ กองช่าง แสดง
1087 23 ส.ค. 2564 นายบุญทรง เสมอใจ ซ่อมแซมผนังกั้นดิน กองช่าง แสดง
1088 23 ส.ค. 2564 ร.อ.รวบ ขัดนาค ขอเปลี่ยนหลอดไฟ และตัดกิ่งไม้ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1089 24 ส.ค. 2564 นายสมิงจิรวงค์ ณ เชียงใหม่ การขุดเสาไฟฟ้า กองช่าง แสดง
1090 24 ส.ค. 2564 นางเกศริน ชัยนำบิน ขอซ่อมไฟกิ่งและขอเพิ่มไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1091 25 ส.ค. 2564 นายประสูติ ปันเจริญ ขอรถรับ-ส่งผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1092 25 ส.ค. 2564 นางวราภรณ์ ปันเจริญ ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1093 25 ส.ค. 2564 นายเกรียงไกร โพธา ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1094 25 ส.ค. 2564 นางสาวสุรีทิพย์ กันทะวงค์ ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1095 26 ส.ค. 2564 ส.ท ไกรฤทธิ์ หมื่นโพธิ์ ขอรถโมบายรับผู้สูงอายุกลับจากป่าช้า ดำเนินการเรียบร้อย กองสวัสดิการสังคม แสดง
1096 26 ส.ค. 2564 สท.ไกรฤทธิ์ หมื่นโพธิ์ ขอรถโมบายรับผู้สูงอายุกลับจากป่าช้า ดำเนินการเรียบร้อย กองสวัสดิการสังคม แสดง
1097 27 ส.ค. 2564 lสท. กฤษณา คำภีระบุรี ขอท่อระบายน้ำ กองช่าง แสดง
1098 27 ส.ค. 2564 สท. กฤษณา คำภีระบุรี ขอซ่อมผิวถนน กองช่าง แสดง
1099 27 ส.ค. 2564 สท. กฤษณา คำภีระบุรี ตัดกิ่งไม้หน้าสถานนีรถไฟป่าเส้า กองช่าง แสดง
1100 27 ส.ค. 2564 สท .กฤษณา คำภีระบุรี ติดตั้งไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
1101 30 ส.ค. 2564 นายอินสม สุกันทา ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ไม่สามารถดำเนินการได้ คืนเรื่องกลับศูนย์ช่วยเหลือประชาชน สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1102 30 ส.ค. 2564 นางกฤษณา คำภีระบุรี ขอตัดกิิ่งไม้ กองช่าง แสดง
1103 30 ส.ค. 2564 นายบุญเลิศ สรีวิชัย ขอยางแอสฟัลเพื่อนำไปซ่อมแซมผิวถนน ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1104 30 ส.ค. 2564 นายไกรฤกษ์ วงค์สถาน ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1105 31 ส.ค. 2564 นางสุภา ศุภสินธ์ุ ขอฝาปิดท่อระบายน้ำ กองช่าง แสดง
1006 01 ก.ย. 2564 นางปาลิดา วงศ์สุพรรณ ขอนำรถน้ำเพื่อล้างทำความสะอาดตลาดป่าเห็ว ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1107 01 ก.ย. 2564 สท.ดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์ สอบถามเรื่องการเปิดให้บริการสนามกีฬาหน้าวัดกอม่วง กองช่าง แสดง
1108 01 ก.ย. 2564 นางฟอง จินตาคำ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1109 02 ก.ย. 2564 นายอภิชาติ อุปคำ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1110 02 ก.ย. 2564 นายอภิชาติ อุปคำ ขอปรับปรุงหลังคารั่ว กองช่าง แสดง
1111 02 ก.ย. 2564 นายสมิงค์จิรวงค์ ณ เชียงใหม่ ขอปรับขอบถนนต่างระดับหน้าบ้านนายชูเกียรติ กองช่าง แสดง
1112 03 ก.ย. 2564 น.ส.จุไรรัตน์ ทาอุโมงค์ ขอรับส่งผู้ป่วย นายสุรศักดิ์ ทาอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1113 03 ก.ย. 2564 น.ส.พรเพ็ญ เก็บเจริญ ขอความอนุเคราะห์รถเทศบาลรับส่ง ฉีดวัคซีน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1114 03 ก.ย. 2564 นางยุพิน ยศราช ขอรถกระเช้าตัดไผ่ 2 ต้น ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1115 03 ก.ย. 2564 น.ส.นาริยา เกิดสว่างกุล ขอให้เทศบาลทำป้ายห้ามทิ้งขยะ กองสาธารณสุข แสดง
1115 06 ก.ย. 2564 นายศักดา แหล่งอุโมงค์ ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
1116 06 ก.ย. 2564 นายศักดา แหล่งอุโมงค์ ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ กองช่าง แสดง
1118 06 ก.ย. 2564 นางนรมน ใจกลาง ขอรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดตลาดป่าเห็ว ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1119 06 ก.ย. 2564 นายมนตรี ขันศรี ซ่อมแซมเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กองช่าง แสดง
1120 07 ก.ย. 2564 สุวิทย์ ญาณศร ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1121 07 ก.ย. 2564 จงจิตร อินต๊ะโมงค์ ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1122 07 ก.ย. 2564 วัดป่าเห็ว ขอตัดหญ้า ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1123 08 ก.ย. 2564 นางมยุรา สุริยะมะโน ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน กองช่าง แสดง
1124 09 ก.ย. 2564 สท มนตรี ขันศรี ขอเปลี่ยนหลอดไฟกิ่ง/ซ่อมไฟกิ่ง/ซ่อมไฟสปอร์ตไลท์ กองช่าง แสดง
1125 10 ก.ย. 2564 สท.ไกยฤทธิ์ หมื่่นโพธิ์ ขอซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1126 13 ก.ย. 2564 นายนิพนธ์ สมบูรณ์ชัย ขอแจ้ง ไฟกิ่งเสีย ม.2 บ้านกอม่วง ซอย 22 ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1127 15 ก.ย. 2564 นายธนาวัฒน์ จงสิริจรรยาพร ตัดกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
1128 15 ก.ย. 2564 นายศักดา แหล่งอุโมงค์ เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กองช่าง แสดง
1129 15 ก.ย. 2564 นายสใศักดิ์ มาหล้า แก้ไขรางระบายน้ำ กองช่าง แสดง
1130 15 ก.ย. 2564 นายบัณทิต สีแก้ว ถนนทรุดตัวและชำรุดภายในซอย กองช่าง แสดง
1131 15 ก.ย. 2564 นาง ณัฐนันท์ เสมอใจ แก้ไขปัญหาลูกน้ำยุงลาย กองสาธารณสุข แสดง
1132 17 ก.ย. 2564 นายสิทธิ์ วิชาเจริญ ขอรถแบ็คโฮขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ กองช่าง แสดง
1133 17 ก.ย. 2564 รตท ประจวบ กางถิ่น ขอติดตั้งไฟกิ่งบริเวณ กองช่าง แสดง
1134 17 ก.ย. 2564 นายดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์ ขอติดตั้งไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
1135 17 ก.ย. 2564 นายพัฒน์ ปั๋นแก้ว ขอเพิ่มไฟกิ่ง 2 จุด กองช่าง แสดง
1136 17 ก.ย. 2564 นายเจริญ ศรีวิชัย ขอความอนุเคราะห์ช่วยตัดกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
1137 17 ก.ย. 2564 นายเจริญ ศรีวิชัย ขอเพิ่มเสาไฟกิ่ง กองช่าง แสดง
1138 17 ก.ย. 2564 สท.ไกรฤทธิ์ หมื่นโพธิ์ ขอแจ้งไฟกิ่งเสีย 1 จุด ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1139 20 ก.ย. 2564 สท. บุญส่ง สุวรรณ ลำเหมืองตื้นทำให้ฝนตกน้ำขัง กองช่าง แสดง
1140 20 ก.ย. 2564 นางปาลิดา วงศ์สำพรรณ ขอรถน้ำฉีดล้างตลาดป่าเห็ว ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1141 20 ก.ย. 2564 นายสมศักดิ์ กันทะอุโมงค์ ขอรถแบ็คโฮปรับเกลี่ยบ่อบาดาล กองช่าง แสดง
1142 20 ก.ย. 2564 นางสาวจุไรรัตน์ ทาอุโมงค์ ขอรถรับส่งผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1143 20 ก.ย. 2564 นางพัชรินทร์ กองตา ลงพื้นที่ประเมิน และให้ความช่วยเหลือ ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1144 21 ก.ย. 2564 นางสาวผ่องศรี ใจมัน ขอขุดลอกคลอง และถมดิน กองช่าง แสดง
1145 21 ก.ย. 2564 นายเจริญ ศิริเจริญ ขอขุดลอกลำเหมือง กองช่าง แสดง
1146 22 ก.ย. 2564 นายฉลอง จายอุโมงค์ ซ่อมไฟกิ่ง ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1147 22 ก.ย. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ซ่อมแซมไฟกิ่งดับ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1148 22 ก.ย. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอขยาบยติดตั้งไฟกิ่ง เพิ่มเติม กองช่าง แสดง
1149 22 ก.ย. 2564 ส.ท.บุญส่ง สุวรรณ ไฟกิ่งดับ ซ่อม เปลี่ยน เพิ่มใหม่ ดำเนินการเรียบร้อย กองช่าง แสดง
1150 22 ก.ย. 2564 ส.ท.บุญส่ง สุวรรณ ตัดแต่งกิ่งไม้รุกล้ำมาถนน ฟาดสายไฟ กองช่าง แสดง
1151 22 ก.ย. 2564 นางสุริย์วิภา ทาใจ ส่งเจ้าหน้าที่ไปตัดหญ้า ที่ขึ้นรก ทืบ กองสาธารณสุข แสดง
1152 22 ก.ย. 2564 นายอลงกรณ์ ดีอุโมงค์ กิ่งไม่หักใส่ท่อน้ำทำให้ได้รับความเสียหาย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1153 23 ก.ย. 2564 ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ขออนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้+ขอหินคลุก กองช่าง แสดง
1154 27 ก.ย. 2564 นายไพศาล ศรีวิชัย ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ กองช่าง แสดง
1155 27 ก.ย. 2564 นางสรวงกรณ์ ต้นวัฒนากูล ร้านขายเนื้อหมูส่งกลิ่นเน่าเหม็น ดำเนินการเรียบร้อย กองสาธารณสุข แสดง
1156 27 ก.ย. 2564 นางสาวรัชนี กันทะวงค์ ขอรถรับส่งผู้ป่วย ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1157 27 ก.ย. 2564 นางพัชรินทร์ กองตา ขอรถกู้ภัยพาแม่ไปโรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1158 27 ก.ย. 2564 นมางแก้วลูน กันทะวงค์ ถนนชอยเข้าบ้่านมืดแสงสว่างไม่พอ กองช่าง แสดง
1159 27 ก.ย. 2564 นางยุพิน เสมอใจ ถนนหน้าสวนมืดไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง กองช่าง แสดง
1160 27 ก.ย. 2564 นายศักดิ์ดา แหล่งอุโมงค์ ขอรถแบคโคในการขุดลอก กองช่าง แสดง
1161 27 ก.ย. 2564 นายพัฒนพงษ์ พุทธปวน ขอให้เทศบาลนำรถแบคโคมาขุดลอกลำเหมือง กองช่าง แสดง
1 30 ก.ย. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอตัดหญ้าในซอย 24 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 กองสาธารณสุข แสดง
2 30 ก.ย. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอตัดแต่งกิ่งไม้ ซอย 24 ติดรั้วสำนักงานเทศบาลตำบ สำนักปลัดเทศบาล แสดง
3 30 ก.ย. 2564 นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน ขอให้ขนย้ายกองดินในสนามฟุตบอล หมู่ 5 กองช่าง แสดง
1162 30 ก.ย. 2564 นางสาวพรทิพย์ แก้วยะ ขอรถรับส่งคนไข้ไปโรงพยาบาล สำนักปลัดเทศบาล แสดง
1168 30 ก.ย. 2564 นายมนตรี ขันศรี ขอความอนุเคราะห์ย้ายและซ่อมไฟสปอตไลท์ กองช่าง แสดง
1169 30 ก.ย. 2564 นายมนตรี ขันศรี ขอความกรุณาสำรวจ และปรับเกลี่ยกองดิน กองช่าง แสดง
1170 30 ก.ย. 2564 นายมนตรี ขันศรี ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ กองช่าง แสดง
00 543 แสดง
00 543 แสดง

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)