.

2

ตารางข้อมูล

รายการ จำนวน (เรื่อง)
ยังไม่ได้ดำเนินการ 2
รับเรื่องแล้ว 0
ดำเนินการเรียบร้อย 0
ไม่สามารถดำเนินการได้ 0
คืนเรื่องกลับศูนย์ฯ 0
รวม 2

กองช่าง 145

ตารางข้อมูล

รายการ จำนวน (เรื่อง)
ยังไม่ได้ดำเนินการ 84
รับเรื่องแล้ว 18
ดำเนินการเรียบร้อย 41
ไม่สามารถดำเนินการได้ 1
คืนเรื่องกลับศูนย์ฯ 1
รวม 145

กองสวัสดิการสังคม 4

ตารางข้อมูล

รายการ จำนวน (เรื่อง)
ยังไม่ได้ดำเนินการ 1
รับเรื่องแล้ว 0
ดำเนินการเรียบร้อย 3
ไม่สามารถดำเนินการได้ 0
คืนเรื่องกลับศูนย์ฯ 0
รวม 4

กองสาธารณสุข 19

ตารางข้อมูล

รายการ จำนวน (เรื่อง)
ยังไม่ได้ดำเนินการ 7
รับเรื่องแล้ว 3
ดำเนินการเรียบร้อย 9
ไม่สามารถดำเนินการได้ 0
คืนเรื่องกลับศูนย์ฯ 0
รวม 19

สำนักปลัดเทศบาล 33

ตารางข้อมูล

รายการ จำนวน (เรื่อง)
ยังไม่ได้ดำเนินการ 14
รับเรื่องแล้ว 2
ดำเนินการเรียบร้อย 17
ไม่สามารถดำเนินการได้ 0
คืนเรื่องกลับศูนย์ฯ 0
รวม 33

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)